Interaktiivne õpetamine | Lasteaed POTSATAJA

Interaktiivne õpetamine

Mis on interaktiivsus?

(Õpi-)Interaktiivsus võimaldab õppijal oma õppeprotsessi juhtida, muudab õppimise efektiivsemaks, aktiveerib õppijat, tõstab tema õpimotivatsiooni. Interaktiivsusel saab eristada kolme tüüpi (Moore, 1989):

 • õppija-õppija
 • õppija-õpetaja
 • õppija-õppematerjal

Iga nimetatud tüüp peegeldab interaktiivsust erinevate osapoolte vahel, kusjuures interaktiivsuse tase võib olla väga erinev.

Millised harjutused on interaktiivsed?

Õpiobjekt on interaktiivne, kui see reageerib õppija tegevusele (hiireklikkidele, sisestustele jne) ning on seeläbi lapse poolt juhitav. Interaktiivsuse tagab näiteks võimalus liikuda õppematerjalis sisukorra või navigeerimisnuppude abil, juhtida videoklipi või animatsiooni ajajoont, täita välju või klikkida valikunuppudel.

Puutetahvli kasutamine osalises keelekümblus rühmas.

Puutetahvli kasutamine

Puutetahvel on puudutusele tundlik ekraan, mis on ühenduses arvuti ning digitaalse projektoriga. Tahvel on vahend, mis võimaldab õpetajatel kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi ja informatsiooni edastamisviise. Puutetahvli abil on võimalik luua eakohane, visuaalne ja interaktiivne tegevus, mis on otseselt suunatud lastele.

Tugevad küljed matemaatiliste mängude näitel

 • puutetahvel on piisavalt paindlik ja võimaldab õpetajal ning lastel modelleerida, illustreerida, värvida, kirjutada ja liigutada pilte ning näitematerjale;
 • puutetahvli paindlikud võimalused pakuvad õpetajale paremaid lahendusi keeruliste matemaatika teemade ja- ülesannete õpetamiseks ning matemaatilised tulemused on tunduvalt paremad;
  puutetahvel motiveerib lapsi rohkem tähele panema ning kuulama, haarab laste tähelepanu ning kindlustab nende keskendumise;
 • väikeste laste õpetamisel ja arendamisel on puutetahvli kasutamine sobilik, kuna selle abil on võimalik planeerida nauditavaid ning meeldejäävaid tegevusi lastele, näiteks mängud ja laulud tegevustega, ülesanded, mis sisaldavad värvimist või lihtsate juttude ja riimide kasutamine.

Nõrgad küljed

 • õpetaja ei ole tuttav erinevate võimalustega või ei oska tehnoloogiat kasutada (PowerPoint, Floworks!, Internet, programerimiskeeled JavaScript, PHP ja HTML). Kasutatakse puutetahvlit enamasti kui multimeedia vahendit, millega vaadatakse kas plaadi pealt või internetist videoklippe;
 • puutetahvli paigutamise tõttu (paigutamisel peab arvestama nii laste ja kui ka õpetajatega, et kõik ulatuksid tahvlini, ei jääks projektorile ette ning näeksid ekraani).
 • mõlemas lasteaias puutetahvel on eesti keele kabinetis või ainult ühes rühmaruumis;
 • IT spetsialiisti puudumine.

Tulemused

 • õpetamine puutetahvliga on efektiivsem ja tunni tempo kiirenes, puutetahvli kasutades said lasped matemaatikas oluliselt efektiivsemad õpitulemused;
 • puutetahvli kasutamine aitab arendada lapses tähelepanu, mälu, peenmotoorikat, verbaalse loogilise mõtlemist, nägemis- ja kuulmistaju ning kõnet;
 • lapsed mõistsid tegevuste sisu paremini;
 • puutetahvlil mängitud mängud muutsid matemaatika laste jaoks lõbusamaks, kergemaks ning arusaadavamaks.

Matemaatilised mängud puutetahvlil

«Ühenda joonega». Eesmärk: laps tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid, rühmitab kujundeid vormi, suuruse, värvuse vm järgi.

f

Mäng «Kus elab ämblik?». Eesmärgid: laps tunneb numbrimärke, teab arvude rida 12ni, oskab orienteeruda tasapinnal liikumist suunavate käskluste järgi.

g

”Jätka rida”, “Mustrid” jne. Eesmärk: laps teab geomeetrilisi kujundeid, oskab geomeetrilistest kujunditest koostada mustri.
Veel ideed: interaktiivsed harjutused «Riided», «Puuviljad», «Puud ja puulehed» on tehtud HTML, PHP, JavaScript abil. Virtuaalsed jälutuskäigud Narva tänavatel Google’is. Multimeedia harjutused veebikeskkonnas nagu LearningApps.org. Tehtud interaktiivsete mängude ja resurside kasutamine (nagu «Sort the Rubbish, veebileheküljed näiteks сайтов mudila.ee, lastekas.ee, novaator.ee (video: Läbi liivatormi särab Linnutee) jne.

Kokkuvõteks
Teise keele parema omandamiseks on vaja rakendada kõiki võimalikke meetodeid ja õppevara liike. Interaktiivsed õpiobjektid on suhteliselt uus õppevara liik keelekümbluse kontekstis. Selle õppevara liigi kasutamine lubab mitmekesistada keelekeskkonda.
Puutetahvli kasutamine keelekümblusrühmas muutub õppimine atraktiivsemaks ja huvitamaks, tunduvalt avardusid võimalused õppematerjali kasutamises, mis võimaldab suurendada lapsel motivatsiooni uusi teadmisi omandamiseks teises keeles.

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты