Kodukord | Lasteaed POTSATAJA

Kodukord

Kinnitatud lasteaia Potsataja hoolekogu koosolekul ( 14.06.2018 protokoll nr 4)
Kinnitatud Narva Lasteaia Potsataja direktori 15.06.2018.a käskkirjaga nr 1-6/5

 

Narva Lasteaia POTSATAJA kodukord

Narva Lasteaed POTSATAJA juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, oma lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse seadusandlusaktidest jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 

ÜLDSÄTTED

1. Lasteaia kodukorraga määratakse koolieelses lasteasutuses Potsataja kehtivad sisekorraeeskirjad. Neid peavad täitma kõik lastevanemad ja lasteaiatöötajad. Lasteaia töötajate (õpetajate, teenindava personali) jaoks on kehtestatud ka töökorralduse reeglid.
2. Kodukorrast kinnipidamine tagab lasteaias töörahu ja eeldab koostööd laste, lastevanemate ja lasteaiatöötajate vahel.
3. Ettepanekuid lasteaia kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha lasteaia juhtkonnal, rühmade lastevanemate esindajatel ja õppenõukogul.
4. Kodukorra muudatused ja täiendused kinnitab hoolekogu.
5. Kooleelses Lasteasutuses Potsataja suheldakse lugupidavalt kõikide laste, lastevanemate, õpetajate ning teiste lasteaiatöötajatega. Järgitakse viisaka käitumise reegleid.
6. Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja territooriumil viibimine keelatud.
7. Tutvuge pidevalt teadetega infotahvlil ja meie lasteaia koduleheküljel www.potsataja.edu.ee .

 

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

  • Lasteaed on avatud 7.00 — 18.00.
  • Vajadusel ja eelneval kokkuleppel lasteaia juhtkonnaga lasteaias töötab valverühm. Valverühma tööaeg on hommikuti kl 6.30-7.00 ja õhtuti kl 18.00-18.30.
  • Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

1.1 Igal hommikul tuues last lasteaeda, tuleks arvestada, et lasteaia õpetaja saab vastutada lapse eest ainult siis, kui laps on talle üle antud;
1.2 Keelatud on tuua last lasteaeda enne õpetaja töö ametlikku alustamist, jättes lapse suletud uste taga ja teistes lasteaia ruumides.
1.3 Ei tohi lapsel lubada minna üksi lasteaeda ilma täiskasvanu järelvalveta. Lapse turvalisuse huvides lapsevanem peab isiklikult saatma last lasteaeda, kus ta annab lapse üle rühma õpetajale. Õpetaja vastutus lapse heaolu ja turvalisuse eest algab AINULT siis, kui õpetaja nägi last. Seega, palume lapsevanemaid lahkudes lasteasutust veenduda, et õpetaja märkas last ja võttis ta rühma vastu .
1.4 Hommikul, tuues last lasteaeda, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, saata laps rühma ning rääkida õpetajale lapse kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halb uni, terviseprobleemid jne). See aitab last paremini mõista;
1.5 Ei tohi jätta nuttava ja jonnaka lapse garderoobis ja minna ära. Vanem peab rahustada last, vahetada ta riideid ja saata rühma õpetaja juurde.
1.6 Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt. See tähendab:

  • kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 10 minutit enne hommikusöögi algust;
  • kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt 10 minutit enne päevaplaanis märgitud tegevuse algust;
  • päevaplaanis märgitud tegevuse alguson kl 9.00;
  • Kui lapsevanem soovib rääkida õpetajaga, siis seda tuleks teha enne tegevuse algust, st enne kl 9.00. Pärast kl 9.00 õpetajal pole võimalust pöörata tähelepanu hiljaks jäänud lapsevanemale/lapsele, kuna ta on hõivatud teiste lastega.
  • Kui lapsevanem ikkagi jäi hiljaks lasteaeda enne õppetegevuse algust, siis ta peab lapse ise riidesse panema, palmib juukseid ja saadab lapse riidehoiust rühma õpperuumi. Sel juhul ta ei püüa õpetaja ja laste tähelepanu õppeprotsessist kõrvale juhtida.
  • Hilinejaid palume oodata garderoobis algatud planeeritud õppe- ja ja kasvatustegevuse lõppu või kuni sobiva hetke ilmumist ja siis ühineda teiste lastega, mitte segada teisi laste tähelepanu.

1.7 Lapsevanem teatab lasteaia tervishoiutöötajale, kui laps on haigestunud või ei tule mõnel muul põhjusel lasteaeda Kui laps haigestub või vanem ei kavatse tuua ta lasteaeda mingil kodustel põhjustel, siis vanem on kohustatud teavitama rühmaõpetajat või tervishoiu töötajat eelneval päeval enne kella 11.00 telefoni teel 3549158.
1.8 Lapse toob lasteaeda ja viib sealt ära lapsevanem või täiskasvanu pereliige, kes vastutab lapse turvalisuse eest. Rühmaõpetajal on õigus erandjuhtudel laps üle anda alaealisele isikule, kellel on selleks vanematelt luba ( avaldus, mis vanemad täidavad on Lisas), mis on lasteaia direktori poolt kinnitatud ja elnevalt rühma töötajatele esitatud.
1.9 Rühmaõpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kel on alkoholi-, narko- vms. joobe silmanähtavad märgid;
1.10 Kui te tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakti ja lapsega lahkudes jätke
rühmatöötajaga isiklikult hüvasti.
1.11 Lasteaiast lahkudes peaks vanem olema kindel, et rühmaõpetaja või asendustöötaja nägi et laps läheb koju. Kui lapsevanem võttis lapse ja veendus, et õpetaja märkas, et laps läheb koju, ta peab lasteaiast lahkuma.
1.12 Lasteaia territoorium on ette mõeldud ainult lasteaias olevate laste jalutamiseks lasteaiatöötajate järelevalve all. Turvalisuse huvides lahkub laps koos vanemaga lasteaia territoriumist pärast seda, kui lapsevanem on lapse võtnud, mitte jättes last üksinda jalutama.
1.13 Rühmaõpetajatel peaks alati olema lastevanemate ja teiste usaldusväärsete isikute, kes võivad tuua last lasteaeda ja viia sealt ära, õige kontaktteave. Vanemad peaksid õpetajatele viivitamatult teavitama elukoha, isikuandmete (perekonnanimi !), telefoninumbrite ja e-posti aadresside muutumisest.
1.14 Õpetajad ei pea teatama lastevanematele oma isiklikku mobiiltelefoni. Vajadusel lapsevanem
võib kätte saada põhiteadet lapse seisundist kui ta helistab lasteaia tervishoiutöötajale,
õppealajuhatajale või direktorile telefonil, mis on avaldatud lasteaia koduleheküljel või rühma
infotahvlil.
1.15 Lasteaed ja rühmaõpetaja töötavad kella 18.00, see tähendab, et kell 18.00 õpetaja sulgeb rühma, aga lapsevanem enne kella 18.00 lahkub rühmast ja lasteaia territooriumist. See tähendab, et hiljemalt kell 17.55 lahkub vanem koos lapsega lasteaiast.Lapsevanem tuleb lapsele lasteaeda järgi piisava ajavaruga, et õpetaja saaks rühma sulgeda kell 18.00.
1.16 Kui lapsele ei ole järgi tuldud peale kella 18.00, siis õpetaja viib lapse valverühma. Kui lapsele
järgi pole tuldud kellaks 18.30, siis valverühma õpetaja helistab lapse lastevanematele. Kui ta
ei saanud võtta ühendust lapse kontaktisikutega, siis õpetaja kutsub politsei lasteaeda ja
annab lapse üle politseinikutele, kes edaspidi otsivad lapse perekonna ja tegelevad selle
perega.
1.17 Lasteaias võib rühmi ühendada, kuna rühmas on väike laste arv (koolivaheajade, pühade, puhkuste ajal ja massihaiguste perioodil).
1.18 Lasteaed teeb koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledziga ja teiste haridusasutustega, see tähendab et üliõpilased-internid võivad olla koos lastega rühmas. Rühmaõpetajad anavad teavet vanematele internide kohta, õpilaste poolt uuringute läbiviimiseks luba vanematelt küsivad ka rühmaõpetajad.
1.19 Aasta jooksul võib lasteaias olla välismaalane vabatahtlik isik. Vabatahtlik on inimene, kes tuli vabatahtlikuna teisse riiki lasteaia rühmaõpetaja ja teiste spetsialistide abistamiseks.Vabatahtlik osaleb laste õppe-ja kasvatustegevustes, mängudes, reisides, ekskursioonides. Ta abistab võimalikult rühma päevakava hetkedel. Õpetaja nõusolekul vabatahtlik võib jääda lastega õpetaja asemel lühikeseks ajaks. Vabatahtlik osaleb pidudes, meelelahutustes ja keele kohvikutes, kus ta tutvustab lastele oma kodumaa, kultuuri ja keelt, samuti õpetab lastel inglise keeles suhelda.

 

2. Lapse tervis

2.1 Lasteaeda võetakse vastu ainult terved ja puhtad lapsed.
2.2 Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Seetõttu lasteaed ei võtta vastu haigeid lapsi.
2.3 Teatage meile kindlasti, kui laps haigestub nakkushaigusesse.
2.4 Rühma töötaja jälgib lapse tervist vastuvõtu ja lasteaias viibimise ajal ning teavitab vanemaid lapse enesetunne ja käitumise häiretest, teavitab vajadusel lasteaia direktorit.
2.5 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral ning vajadusel kutsub lasteaia töötaja kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
2.6 Palun teavitage rühmaõpetajaid või tervishoiutöötajat kui Teie laps vajab eri tähelepanu (näit. tundlikud kõrvad, higistab palju) või põeb mõnda erihoolt nõudvat haigust (allergia, epilepsia, astma jne).
2.7 Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta. Rühmaõpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Kui Teie laps vajab ravi päeva jooksul, siis on vaja tuua medõele või rühmatöötajale arsti tõendi. Sellel juhul võib lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel õpetajatega, direktoriga.
2.8 Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel esinevad järgmised haigustunnused: silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik, kõhulahtisus, oksendus, pedikuloos jne. Ka köha ja nohu on haigus, mis kurnab ja väsitab last ning levib edasi.
2.9 Lapse terviseseisundi vaidlusküsimuste ja hinnangu korral (mis on tekkinud õpetajal või vanematel), on vaja pöörduda lasteaia medõe poole olukorra väljaselgitamiseks. Kui lapsevanem ignoreerib medõe lapse tervisehinnangu, siis õpetajal on õigus pöörduda direktori või lastekaitse spetsialisti poole.
2.10 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
2.11  Pärast haigust laps tuleb lasteaeda täielikult tervena. Kui laps tuleb lasteaeda korduvalt haiguse tunnustega ja ta eemaldatakse rühmast, siis pärast seda lapsevanem peab esitama õpetajatele perearstilt tõendi lapse seisundi kohta. Lapse puudumisel mingil muul põhjusel palume lapsevanemal teha rühmaõpetajaga eelnev kokkuleppe.
2.12 Kõik lapsed, kes tulid lasteaeda, lähevad jalutama. Kui laps mingil põhjusel ei saa õue minna, siis ta jääb koju. Jalutuskäigu jooksul rühmas toimub tuulutamine ja puhastus.

 

3. Lapse riietus ja hügieen

3.1 Lapsele hea enesetunde tagamiseks palume laps tuua lasteaeda puhtana (pestud, juuksed korrastatud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne).
3.2 Laste riided ja jalanõud vastavad ilmastikule. Et laps saaks õues aktiivselt toimetada, võiksid olla eraldi õueriided, mis võimaldaksid tal teha kõiki mänguks ja tegevuseks vajalikke liigutusi, vastavad ilmastikule, võivad mängu käigus määrduda ning taskus peavad olema salvrätid nina pühkimiseks.
3.3 Selleks et oleks võimalik tantsida ja vabalt liikuda lasteasutuse ruumides kannab laps mugavaid ja hästi jalas püsivaid vahetusjalatseid, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks isegi väiksem laps ise hakkama saada ja mis ei ole ohtlikud treppidel käimisel. Toa vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga või lahtise kannaga sussid või “plätud”.
3.4 Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
3.5 Jahedamal perioodil andke kaasa tagavara õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna) ja vahetuspesu.Sõime- ja noorema ea laste kinnaste külge soovitav õmmelda kummipael. Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
3.6 Pimedal ajal on lapse kõikidel välisriietel helkur või helkurribaga märgistatud riideid. Tagavarariided on hea hoida riidekotikeses, mille saab riputada nagisse.
3.7 Tagavarariided on hea hoida riidekotikeses, mille saab riputada nagisse.
3.8 Sõimelastele ja lastele, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi piisavas koguses vahetuspesu ja mähkmeid.
3.9 Palume hoolt kanda, et lapse kapis oleksid pabertaskurätikud ja kamm.
3.10 Sporditegevusteks vajab laps vahetusriideid (T-särk, lühikesed püksid, spordijalatsid valge
tallaga. Neid on soovitav panna eraldi lapse nimelisse kotti). Muusikategevustes lastel peavad
olema tantussussid (soovitavalt nende sisse kirjutada lapse nimi) ning lõunauinakuks
pidžaamat või öösärki.
3.11 Riided ja jalanõud peavad olema märgistatud lapse nimega, et neid võiks leida kadumise või
vahetusse mineku korral.
3.12 Iga laps omab isiklikku riietekappi, mida peab korras lapsevanem.
3.13 Lapse isikliku riidekapi korrashoiu ja riiete ohutuse eest vastutab lapsevanem. Lapsevanem
vastutab selle eest, et riietus oleks puhas ja korras lapse ilmastikule vastava riietusega ning
kontrollib regulaarselt nende korrashoidu. Jope ja jalanõude lukud peavad olema korras ja
ohtlikud elu ja tervise jaoks( sealhulgas kõrvarõngad, kaelaketid, pikad sallid, paelad jne).

 

4. Toitlustus

4.1 Vanem on kohustatud teavitada lapse toitumisest õigeaegselt — päev enne lasteaia külastamisest (enne kella 11.00), helistades medõele (3549158) või rühma õpetajale.
4.2 Lasteaias lapsel saab süüa 3 korda päevas. Toidukorrad lapsevanem valib ise, muudatused toidukordades saab teha eelneval tööpäeval hiljemalt kl 11.00, teatades sellest rühmaõpetajale või tervishoiutöötajale. Kui lapsel on toiduallergia mingi toiduaine suhtes siis perearstilt saadud tervisetõendi alusel, mille esitab lasteaeda lapsevanem, on võimalik lapsel saada lasteaias toidu vahetamist.
4.3 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 11.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Mitte teatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.
4.4 Kui laps on toidunimekirjas, aga ei tulnud lasteaeda ja vanem ei teatanud lapse puudumisest õigeaegselt, siis lasteaia köök ei väljasta ettevalmistatud roogasid vanematele oma taarasse, sest lasteaed ei vastuta valmistatud roogade kasutamise, hoidmise ja kasutuse eest lasteaeda väljaspoolt kasutamiseks.
4.5 Vanemate poolt makstud toiduraha kasutatakse ka laste täiendavaks toitlustamiseks üritustel ja tähtpäevadel.
4.6 Päeva toidukordade maksumus kinnitatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega.
4.7 Lasteaia menüü koostatakse vastavalt tervistoitu riiklikkude nõuetele . Vanem võib tutvuda menüüga infostendil või lasteaia koduleheküljel.
4.8 Kui laps vajab eritoitu (mis on valmistatud väljaspoolt lasteaeda) arstitõiendi alusel, siis vanem täidab avalduse direktori nimele ja vastutab valmistatud toitu kvaliteedi eest.
4.9 Vanemad ei tohi kostitada toiduga või maiustustega teisi lapsi rühmaõpetaja teatamata.
4.10 Riidekapis ei tohi säilitada toitu.

 

5. Mänguasjad ja muud kodust toodud esemed  

5.1 Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma mänguasju (mitte väga kalleid või kergesti purunevaid) kokkuleppel õpetajaga, kuid mitte aga pehmeid mänguasju mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke ning agressiivseid esemeid.
5.2 Õpetajad ei vastuta kodust toodud mänguasjade eest. See tähendab, et õpetaja ei ole kohustatud otsima mänguasja kaotsiminekul.
5.3 Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et «ma ei ole kade, luban ka teistel mängida minu mänguasjaga ning hoian seda hästi «.
5.4 Kodust kaasa võetud mänguasi peab olema puhas, terve ning ohutu (ilma pisidetailideta). Kui laps mängib oma mänguasjadega õues, siis rühma ta neid juba ei võta.
5.5 Lasteaeda palume lapsele mitte kaasa anda mobiiltelefoni, tahvelarvutit ega «häälitsevaid» mänguasju
5.6 Hea oleks kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.
5.7  Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise või purunemise eest ( ka. kiiver, jalgratas, kelk, tõukeratas).
5.8 Õpetajad ei vastuta ehete ja juveelitoodete kadumise või purunemise eest.
5.9 Lasteaias puuduvad ruumid laste jalgrataste, tõukerataste, kärude, talvel ajal kelkude säilitamise jaoks ja seepärast lasteaed ei vastuta nende eest.
5.10 Turvalisuse tagamiseks lasteaia varuväljapääsud hoitakse vabad. Ei tohi jätta jalgrattaid,
tõukerattaid, kärusid, kelke lasteaia ruumides ega varuväljapääsude ees. On keelatud hoida ja jätta kärud, jalgrattad, tõukerattad lasteaia sees.

 

6. Sünnipäevad  ja teised peod lasteaias

6.1 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringi ja maiustuste kostitamisega. Soovi
korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega või teha väikesi kingitusi rühmakaaslastele, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. Kostitustena ei tohi kasutada torte ja kondiitritooteid kreemiga, gaseeritud magusaid karastusjooke ja kõiki teisi tooteid, mis võivad tekitada lastel toiduallergiat. On soovitav kostitada lapsi puuviljadega ja kommidega ilma eredate ning kahjuliketa värvaineta.
6.2 Erijuhtudel juhtkonna ja rühma töötajatega kokkuleppel on lubatud tähistada lapse sünnipäeva rühmas kutsudes külla Klouni või teist tegelast lõbusa peo läbiviimiseks, mis ei riku ei selle ega teiste rühmade päevaplaani. Kutsutud külalisel peab olema dokument, mis kinnitab õigust antud tegevuse läbiviimisele.
6.3 Lastehommikutel ja teistes üritustes muusikasaalis lapsevanemad peavad olema ilma
välisriieteta ja soovitavalt vahetusjalatsiga. Laste pidude ajal mobiiltelefonid peavad olema välja lülitatud või on režiimis „hääletu, ilma vibratsioonita“. Palume olla viisakad ürituse kõigi osalejate suhtes. Juhul, kui kaasas olev sõimelaps hakkab jonnima, palume lahkuda saalist, et mitte segada ürituse läbiviimist.

 

7. Turvalisus lasteaias

Turvalisuse tagamine lasteaias
7. Lasteaia töötajad loovad asutuses füüsilist ja psühhosotsiaalset keskkonda, mis on turvaline ning pakub võimalusi mänguliseks ja loominguliseks tegevuseks, õppetegevuseks ja füüsiliseks aktiivsuseks.
7.2 Selleks, et tagada lasteaia sise- ja väliskekkonna turvalisus, korraldatakse lasteaias pidevalt riskianalüüs.
7.3 Puhketunni ajal on lastega vähemalt üks rühma töötaja.
7.4 Laste väljumine lasteaia hoonest ja territooriumist ilma õpetajata on võimatu. Selle eest vastutavad rühma töötajad.
7.5 Lasteaias viibimise ajal on lapsed pideva kontrolli all. Kiigel ja ronilatel saavad lapsed olla ainult täiskasvanute hoole all. Laste on seletatud ohutusreeglid,
7.6 Turvalisuse eest rühmades ja lasteaia territooriumil vastutavad rühmaõpetajad, turvalisust tagavate tööde korraldamise ja läbiviimise eest – majandusjuhataja. Lasteaia territooriumil või rühmas tekkinud ohust palume kohe teatada lasteaia juhtkonnale.
7.7 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed peavad alati panema kinni väravaid ja jalgväravaid ning lasteaia territooriumil mitte viskama prügi maha.
7.8 Lasteaia territoorium on transpordi jaoks suletud, välja arvatud teenindav transport.
7.9 Lasteaia hoones ja territooriumil on keelatud koerte, kasside ja teiste loomade olemine.
7.10 Lasteaia territooriumil on keelatud tõukerattal, jalgrattal ja rulluiskudel sõitmine.
7.11 Lasteaia hoones ja territooriumil on keelatud suitsetamine (kaasa arvatud e-sigarettide suitsetamine).
7.12 Õppekäikude ajal on lastel ja õpetajatel seljas helkurvestid, arvesse alati võetakse ka Koolieelse lasteasutuse seaduses ettenähtud laste ja täiskasvanute arvu vahekord.
7.13 Kui tekib arusaamatus või konfliktisituatsioon, peab lapsevanem olema taktiline ning säilitama meelerahu. Esialgu pöördub ta rühmaõpetaja poole. Kui sellel tasemel probleemi lahendada ei saa, pöördub lapsevanem direktori või õppealajuhataja poole. Vajaduse korral, arvestades iga juhtumi eripära, pöördub lasteaia administratsioon lastekaitsetöötaja, sotsiaalabiameti ametniku poole või politseisse. Politsei ei tegele konfliktide lahendamisega koolieelikute vahel.
7.14 Vaidlusküsimusi ja konfliktisituatsioone lahendavad täiskasvanud ainult laste äraolekul!
7.15 Asutusse tööle ei lasta töötajat, kui tema tervislik seisund võib teha kahju laste ja teiste töötajate tervisele. Direktoril on õigus saata haiget töötajat koju.
7.16 Ohtliku erakorralise olukorra, tulekahju juhul teadatakse sellest vanematele telefoni teel, vajaduse korral lapsi ja õpetajaid evakueeritakse.

 

8. Lapsevanemale

8.1 Lapsevanema osaleb aktiivselt kogu lasteaia töös — tegevused, peod, ühised tööd ning lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused;
8.2 Lapsevanemad võivad anda soovitusi lasteaia töö paremaks organiseerimiseks (õppevahendid, toitlustamine jne) ning aidata kaasa laste kasvukeskkonna parandamisse.
8.3 Kevad- ja suveperioodil lapsevanem toob lasteaeda abivahendit, mis kaitseb last sääse- ja teiste putukate hammustuste eest;
8.4 Ärge kartke pöörduda lasteaia logopeedi, õpetajate, liikumisõpetaja, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
8.5 Probleemide, küsimuste ja arusaamatuste tekkimisel pöörduge rühmatöötajate poole.
8.6 Kui Te pole millegagi rahul, siis öelge seda avameelselt. Teid on valmis ära kuulama eelkõige rühma meeskond, hoolekogu esindaja, vajadusel ka direktor. Igale murele saab koos rahumeelselt leida lahenduse!
8.7 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile e-posti, kodulehe, facebookˇi ja teadetetahvli kaudu.
8.8 Iga rühma stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu tuntakse huvi.
8.9 Kõik isikud, kes ei ole Narva Lasteaia Potsataja töötajad, lapsevanemad ja meie asutuse lapsed, võõrad. Võõrastel keelatud olla lasteaias. Võõrad inimesed (fotograafid, klounid jt) võivad osutada teenust lastevanematele või lasteasutuse juhtkonnale ainult kui lapsevanemad esitavad lasteaia direktorile avaldust palvega osutada seda teenust, järgneval juhtkonna loal ja lasteaia direktorile taotluse esitamisel, milles on kirjeldatud teenus, selle osutamise aeg ja koht ja selle inimese isikuandmed, kes teenust osutab (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, koduaadress, isikukood).
8.10 Lapse kasvatamise õigused on mõlemal lapsevanemal võrdsed. Kui lapsevanemalt ei ole need õigused ära võetud, on temal õigus lapsele lasteaeda järele tulla. Vastasel juhul on vaja pöörduda kohtusse.
8.11 Lasteaed korraldab lastele tasulisi ekskursioone muuseumitesse, raamatukogusse, ekskursioone, mis nõuavad bussiga väljasõitu, etenduste külastamist ja kutsub lasteaeda erinevaid teatreid.
Tasulised üritused on vabatahtlikud. Juhul kui sõit on seotud lapsevanema poolt mingi lisateenuse eest maksmisega (pileti või sõidu hind), võib lapsevanem sellest keelduda, informeerides sellest õpetajat. Sel juhul tagatakse lapsele koha ja hoolduse teises rühmas ekskursiooni või ürituse ajaks. Laps võib ka lasteaeda hiljem tulla, kui kõik teised lapsed on juba ekskursioonilt või ürituselt tagasi tulnud.

 

9. Lapsevanema kohustused

9.1 Lapse vastuvõtmisel lasteaeda peab lapsevanem informeerima lasteaeda (rühmaõpetajaid, vajaduse korral ka meditsiiniõde ja lasteaia direktorit), lapse eripäradest (toitumine, ümbrus, tervislik seisund, käitumishäired), mis nõuavad õpetaja pidevat tähelepanu. Isik, kes kasvatab last, peab eelnimetatud eripärade tekkimise korral otsima abi ning vajaduse korral ja õpetajate soovitusel tegema koostööd spetsialistidega (laste neuroloog, laste psühhiaater, psühholoog jt).
9.2 Lapsevanem peab hommikuti ja õhtuti lapse üle andma ja vastu võtma isiklikult;
9.3 Kui laps haigestub lasteasutuses, lapsevanem on kohustatud tulema lapsele järele direktori,
tervishoiutöötaja või õpetaja esimesel teatamisel.
9.4 Õigeaegselt panna laps toitlustamisele ja õigel ajal teatada lapse toidult mahaarvestamisest. Panna toitlustamisele ja arvestada toidult maha tuleb eelneval tööpäeval hiljemalt kl.11.00.
9.5 Auto parkimisel jätab alati väravaesine vabaks lasteaia teenindava transpordi takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.. Lastevanematele on keelatud sissesõit lasteaia territooriumile.
9.6 Lapse puudumisel või puhkusele jäämisel tuleb ise küsida maksekviitungit ja tasuma selle vastavalt kehtestatud korrale;
9.7 Õigeaegselt tasuda arve;
9.8 Täita lasteaias kehtestatud nõudmisi.
9.9 Looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
9.10 Kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
9.11 Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud või lülitatud hääletu režiimile. Telefoniga rääkimine peo ajal on keelatud.
9.12 Lasteaia välisustel on fonolukud. Sisenemiseks lasteaeda tuleb vajutada rühma nimega uksekella. Helistades öelda lapse nime ja perekonnanime, kellele järgi tullakse. Sisenedes tuleb pühkida jalad ning öelda kõigile TERE!
9.13 Lapsevanem seletab oma lapsele käitumisreegleid libedatel teedel õues ja jälgib oma lapse liikumise kiirust talveajal lasteaia maa-alal.
9.14 Talveajal sisenedes lasteaia majja lapsevanem pühib jalatsid ise erivaibal ja jälgib, et tema laps ka pühiks jalad, et mitte libestuda lumel või vee peal pärast sulatud lund, mis jäi lasteasutuse ruumidesse peale eelmiseid külastajaid.
9.15 Lapsevanematel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kõndida välisjalatsites lasteaia koridorites ja korpustes, mis asuvad lapse rühmast kaugemal.
9.16 Õpetaja vastutus lapse tervise ja heaolu eest lõpeb hetkel, millal lapsevanem tuli lapsele järgi. Kui lapsevanem lähenes tema lapse juurde rühmas või lasteaia territooriumil, siis vastutus lapse edaspidise seisundi eest on lapsevanemal kanda.
9.17 Lapsevanemad koos lastega lähevad lasteaiast õhtul KOHE ära , et õpetaja ei kalduks kõrvale jutuvestlustele lastevanematega ning võiks tõhusamalt hoida lapsi, kellele järgi lapsevanemad pole veel tulnud.
9.18 Vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud sulgema enda järel väravad, et tagada laste turvalisust.
9.19 Lapsevanem on kohustatud teatama rühmaõpetajaid kui laps sai vigastuse (kraapsu, krammi, haava, sinika) kodus.
Lapsevanemad on kohustatud hoidma lasteaia vara nii lasteaia hoones kui ka lasteaia territooriumil. Lapsevanemad austavad lasteaia töötajate ja teiste vanemate tööd, kes tegelevad territooriumi heakorrastamisega ning iseenda eeskujul näitavad ja seletavad oma lastele, et ei tohi käia klumpidel, noppida lilli; puudutada, kõigutada ja lõhkuda kokku pandud kompositsioone.

 

10. Lapse väljaarvamine lasteaiast

Lasteaia juhtkonnal on õigus lapsi lasteaiast välja suunata kui:
10.1 Lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates seda tasunud (alus: Narva linna
koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 14.06.2006);
10.2 Lapsevanem ei täida ja rikub lasteasutuses kehtestatud Narva Lasteaia Potsataja kodukorra
nõudmisi .

 

11. Lasteaia tasu

11.1 Lapsevanemad on kohustatud õigeaegselt tasuma lasteaia teenuste eest.
11.2 Lasteaeda lõpetavate laste vanemad on kohustatud täielikult välja maksma tasusid kõikide lasteaia teenuste eest. Vastasel juhul nõuetakse võlg sisse vastavalt seadusele, mis võib tunduvalt suurendada Teie kulusid.
11.3 Maksekviitungid saavad lapsevanemad rühmaõpetajatelt;
11.4 Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest;
11.5 Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu. Osalustasu määr on seotud miinimumpalgaga –
Narva linnas see moodustab eelmise kalendriaasta miinimumpalgast 5 %. Lapsevanemal ei ole
võimalust saada aastas osalustasust vabastust, see makstakse kogu aasta jooksul;
11.6 Toidupäeva maksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu vastavalt vajadusele;
11.7 Arved tuleb tasuda iga kuu 19. kuupäevaks vastavalt arvele;
11.8 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 11.00,
siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Mitteteatamisel tuleb
tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise
teisest päevast.  

 

12. Koostöö

12.1 Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias
turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru;
12.2 Kõik lasteaia töötajad töötavad Teie lapse heaks;
12.3 Muudatuste ja ettepanekute tekkimisel, palun pöörduge õpetaja või direktori poole;
12.4 Olete alati oodatud osalema lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.

Meeldivat koostööd soovides!

Narva Lasteaed Potsataja

 

 

 

 

Lisa
Kinnitatud 13.12.2016 hoolekogu koosolekul

Директору детского сада Potsataja
…………………………………………
От……………………………………………………(И,Ф родителя/законного представителя ребенка),
Проживающей(его) по адресу:………………………………………………
Контактный телефон:……………………………………………………………………

 

 

«……»…………….201……

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить забирать моего ребенка (И,Ф, личный код)………………………. ……………………………………………………………………………………..…, посещающего группу №………. в период учебного года с 1 сентября 201….. по 31 августа 201….. года следующим несовершеннолетним лицам:

1………………………………………………………………………………………… (И,Ф, личный код,телефон)
2………………………………………………………………………………………… (И,Ф, личный код,телефон)
3………………………………………………………………………………………… (И,Ф, личный код,телефон)

Своим заявлением я осознаю и несу полную ответственность, предусмотренную законодательством Эстонской Республики, за жизнь и безопасность своего ребенка и снимаю всю ответственность с сотрудников детского сада. Я обязуюсь заранее лично познакомить педагогов группы с вышеперечисленными лицами, которым прошу отдавать ребенка из детского сада.

……………………………………
Подпись заявителя
………………..…………………………………
Резолюция и подпись директора детского садa

 

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты