Narva Lasteaia Potsataja arengukava 2024 — 2026 | Lasteaed POTSATAJA

Narva Lasteaia Potsataja arengukava 2024 — 2026

 

On kooskõlastatud Narva Lasteaia Potsataja Pedagoogilise nõukogu poolt 22.11.2023 (1-11/2, otsus 1) ja lasteaia Hoolekogu koosolekus 04.12.2023 (1-12/2, otsus 2).

 

NARVA LASTEAIA POTSATAJA ARENGUKAVA

2024 — 2026

 

 

Narva 2024

SISSEJUHATUS

 1. NARVA POTSATAJA LASTEAIA ÜLDANDMED.. 3

1.1 Üldandmed. 3

1.2 Lasteaia lühiiseloomustus. 3

1.3 Lasteaia visioon ja mission. 4

1.4 Lasteaia põhiväärtused. 4

 1. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS. 4

2.1 Ülevaade lasteaia täituvusest 4

2.2. Lasteaia personal 5

2.3. Huvigrupid. 6

2.4 Majanduslikud tingimused ja lasteaia rahastamine. 7

2.5. Õppe- ja kasvatustegevus. 8

 1. SWOT ANALÜÜS. 9
 2. ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD AASTATEKS 2024-2026. 10
 3. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD.. 10
 4. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2024-2026. 12

 

1. NARVA POTSATAJA LASTEAIA ÜLDANDMED

1.1 Üldandmed

Asukoht Tallinna mnt 50, 21005 Narva
Telefon 35 70007, 35 49969
Õiguslik seisund ja liik munitsipaallasteaed
Pidaja, tema aadress Narva Linnavalitsus, Peetri plats 3, Narva
Õppe- ja kasvatuskorralduse alus Narva Lasteaia Potsataja õppekava
Rühmade arv 11 rühma
Õppe- ja kasvatustegevuse keel eesti /vene keel, alates 01.09.2024 – eesti keel
Lahtioleku aeg: 6.30 -18.30
Koolitusluba nr 2969HTM, on välja antud 04.02.2008 HTM

ministri käskkirja nr 124 alusel

Kodulehekülg https://potsataja.edu.ee
E-post narva.lasteaedpotsataja@gmail.com

 

1.2 Lasteaia lühiiseloomustus

Lasteaia hoone on ehitatud 1974. aastal. Käesoleval ajal töötab majas 11 rühma: 4 sõimerühma ja 7 aiarühma. Lasteaias on hästi varustatud metoodiline kabinet, liikumisõpetaja kabinet, logopeedi kabinet ja spordisaal. Lasteaias töötavad logopeed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja.

Alates 2003. aasta sügisest rakendab Narva Lasteaed Potsataja keelekümbluse programmi.

2011. aastal liitus lasteasutus LAK-õppe võrgustikuga.

Aastal 2012 ühines lasteaed TEL-võrgustikuga (Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik), mille missiooniks on tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Aastal 2012 taotles lasteaed liitumist projektiga ″Kuisamisest vaba lasteaed″.

2013. aastal alustas lasteaed koostööd teiste lasteasutustega rahvusvahelises eTwinningu võrgustikus.

2014. aastal sai meie lasteasutus akrediteerimise organisatsioonis ″Euroopa Noored″ rahvusvaheliste vabatahtlike vastuvõtuks enda lasteaias vastuvõtva organisatsiooni rollis.

Alates 2019. aastast kasutame Kneippi metoodikat. Metoodika eesmärgiks on õpetada lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi Sebastian Kneippi filosoofia, mis sisaldab veeprotseduure, ravimtaimi, liikumist, tervislikku toitumist ja hingelist tasakaalu.

Ettevõtlik kool/lasteaed on kaasaaegse hariduse kvaliteedimärk, mis toob lasteaeda rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendades lastes otsustamishimu. Lasteaed ühines võrgustikuga 2022.aastal.

Alates 1.oktoobrist 2022.a töötab lasteaed ELIIS keskkonnas, mis võimaldab täiustatud digitaalseid lahendusi õppetöö korraldamiseks ja dokumentatsiooni haldamiseks.

Lasteaia õppekavas pööratakse tähelepanu keskkonnaharidusele, väärtuskasvatusele, tervisekäitumisele, liikluskasvatusele, lõimitud aine- ja keeleõppele, projektiõppele.

Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: lasteaia maa-ala asub sõiduteedest ja maanteest kaugel, lasteaia lähedal asub staadion, lasteasutuse territooriumil on palju rohelust, on paigaldatud uus piirdeaed ja välisvalgustus. Tehti ka hubane parkla lasteaia juures vanemate mugavuseks ning lastele ohutuks liikumiseks lasteaeda ja lähedal asuvale Narva Soldino Gümnaasiumile, millega lasteaed Potsataja on loonud head koostöösuhted.

Lasteaias on kõik ruumid varustatud internetiühenduse ja arvutitega. Lasteaias on olemas SMART-tahvlid, digitaalsed projektorid, kiletamis- ja paljundusmasinad, interaktiivne põrand, erinevad robotid. Õpetajatel on võimalus kasutada arvutit ja teisi digivahendeid õppeprotsessi mitmekesistamiseks.

Lasteaia töö on korraldatud eelkõige meie lasteaia teenust kasutavate laste ja lapsevanemate vajadustest ning soovidest lähtuvalt.

Lasteaias on 50 töötajat, kellest 24 on pedagoogid ning 26 tehnilist ja abistavat personali.

Meie moto: kasvame tundma õppides, õpime mängides ning teeme seda armastuse ja hoolega!

 

1.3 Lasteaia visioon ja mission

Visioon.

Narva Lasteaed Potsataja on lapsest lähtuva kasvatusega lasteaed, arvestades tema individuaalsust ja eripära, hoides ja tugevdades lapse tervist.

Missioon.

Luua väärtused ja prioriteedid, mille järgi laps hakkab looma enda edukat tulevikku.

 

1.4 Lasteaia põhiväärtused

L – loovus, lapsest lähtuv

A – avatus, abivalmis, avastusõpe

P – panus, püüdlik, positiivne mõtlemine

S – sõbralik, sportlik eluviis, seltsiv

E – ettevõtlik

D – dünaamiline, digipädevus

 

2. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS

2.1 Ülevaade lasteaia täituvusest

Laste arv

Õppeaasta Laste arv kokku Sõimelaste kohalkäimise määr %-des Aialaste kohalkäimise määr %-des
2019-2020 192/196 34,0 % 35,9 %
2020-2021 184/191 68,9 % 77,7 %
2021-2022 165/193 56,3 % 69,6 %
2022-2023 181/183 65,4 % 74,6 %

Käesoleval ajal töötab majas kokku 11 rühma: 4 sõimerühma ja 7 aiarühma.

Lapse arengu tulemuste dokumenteerimine toimub läbi lapse arengu kaardi, anketide tulemuste, portfoolio, õppe-kasvatustegevuse päevaanalüüsi, arengusvestluse protokolli ja rühma aastaaruande.

Laste arengu toetamiseks ja tervise edendamiseks kasutatakse meie lasteaias meetodit nimega Kneippi meetod, mis hõlmab karastamise süsteemi igas vanuserühmas.

Logopeed korraldab profülaktilist abi ja osutab logopeedilist abi vanema ja eelkooliealistele lastele. Lasteaias on logopeedi kabinet, kus toimub korrektsioonitöö umbes 10 lapsega üheaegselt.

Logopeedi ülesanded hõlmavad suulise kõne uurimist kõnepuude tuvastamiseks, õppe-korrektsioonilist tööd, korrektsioonirühmade moodustamist ning pedagoogide ja lapsevanematega konsulteerimist.

2.2. Lasteaia personal

Meeldiva mikrokliima loomine kollektiivis on oluline, ning see saavutatakse arenguvestluste käigus ja igapäevases dialoogis juhtkonna ja töötajate vahel. Koostöös kujundab kollektiiv välja ühtsed nõuded ja vormid, mis reguleerivad lasteasutuse tegevust. Regulaarselt ja järjepidevalt toimuvad vastavalt arengukavale tänapäevase ja ohutu töökeskkonna loomise üritused, näiteks esmaabi koolitus, Päästeameti inspektori loeng ja tööohutuse konsultatsioon uuetele töötajatele.

Pedagoogilist personali on kokku 25 töötajat, sh direktor ja õppealajuhataja, ning muud personali 25 töötajat.

Pedagoogide arv vanusegruppides protsentides

  2019-2020

%        inimest

2020-2021

%        inimest

2021-2022

%        inimest

2022-2023

%        inimest

Kuni 29-aastased 15 %       3 8 %         2 8,3 %         2   2 %         1
30-39 a 35 %       7 34 %       8 29,1 %       7  35 %        7
40-49 a 30 %       6 26 %       6 25 %          6  20 %        4
50-59 a 10 %       2 21 %       5 25 %          6  25 %        5
60 ja üle 10 %       2 8 %         2 12,5 %       3  15 %        3
KOKKU  inimest 20 23 24 20

Pedagoogide (sh õppealajuhataja ja direktori) haridustase

Lasteasutuse pedagoogide arv Kõrgharidus Keskeriharidus

 

 

Keskharidus

 

 

Magistri- või muu teaduskraad

 

Õpetajate arv, kes saavad tasemeharidust

(õpivad magistratuuris, instituudis jne)

2019-2020 22 19 3 7
2020-2021 25 21 4 8
2021-2022 26 21 5 8
2022-2023 22 14 2 6 2

 Tugevused

 1. Arenguvestluste käigus analüüsitakse mõistliku dialoogi vormis jooksvaid tegevusi, püstitatakse uusi ülesandeid, lahendatakse koos probleeme ja tuvastatakse koolituste vajadused.
 2. Pedagoogidel on võimalus saada metoodilist abi, psühholoogilist toetust ning personaalset tähelepanu.
 3. Lasteaia töötajatel on tagatud tänapäevane ja ohutu töökeskkond.
 4. Juhtkond on toetanud töötajate professionaalset arengut, julgustades neid juhendama praktikante, omandama tasemeharidust ning osalema koolitustel.
 5. Personal on võimestatud meeskonnatööle läbi erinevate koostöögruppide: arendusrühmad, tervisemeeskond (TEL).

Parendustegevused

 1. Luua töötajatele võimalused kogemuste vahetamiseks, mis toetavad töötajate enesearengut ja eesti keele õppimist (varjudepäevad, asendusprogrammid).
 2. Toetada personali ametialast professionaalsust toetamine ning tutvustada parimat pedagoogilist kogemust linna-, piirkonna- ja rahvusvahelisel tasandil.

2.3. Huvigrupid

Lasteaia hoolekogu töötab igal õppeaastal välja ja rakendab kinnitatud tegevuskava.

Pikaajaline ja laiapõhjaline koostöö partneritega:

 1. Narva Keskraamatukogu lasteosakond
 2. Citrus Projekt
 3. Narva Soldino Gümnaasium
 4. Narva Keeltelütseum
 5. Narva Kreenholmi raamatukogu
 6. Ida –Virumaa Päästeamet Politseiamet
 7. Tallinna Planetaarium (OÜ Vaatepiir)
 8. Teater Tuuleveski
 9. KM Rugodiv
 10. Narva Haigla
 11. Narva Laste Loomemaja
 12. Narva Spordiklubid
 13. Noorus SPA
 14. Narva Linnaarendus
 15. Sillamäe Päikseke Lasteaed
 1. Koostöö jätkamine teiste Narva linna lasteaedade ja naaberkoolidega.
 1. Rotsikalmu ratsatalu
 2. Narva Loomade Hoiupaik
 3. Uikala Prügila
 4. Narva Muuseum
 5. Uuskasutuskeskus
 6. AS Prisma Peremarket
 7. Lastevanemad

Huvitegevuste läbiviimisel oleme valinud partnereid, kes võimaldavad pakkuda lastele mitmekesiseid võimalusi arenguks.

Lapsevanemate aktiivsus ja koostöövalmidus avaldub aktiivses osalemises lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna arendamises ning parendamises. Hea koostöö huvigruppidega ja rahulolu lasteaias tehtava tööga hindatakse igal aastal rahuloluküsitluste kaudu. Lapsevanemad hindavad kõrgelt lasteaia tegevust, personali tööd, lasteohutust ja ülalpidamist.

Tugevused

 1. Koostöö hoolekoguga on intensiivne ja väga hea, nii e-kirjade kaudu info edastamisel kui ka koosolekul aruteludes ja otsuste vastuvõtmisel.
 2. Pikaajaline ja laiapõhjaline koostöö partnerasutustega.
 3. Ühisürituste korraldamine eesti keeles lastevanematega (Pereklubi, Kontsert KM Rugodiivis, Avatud Uste Päevad, Advendid, laat, virgutuspausid ja hommikuvõimlemine).

Parendustegevused

 1. Kaasata lapsevanemaid eestikeelsete meistriklasside, ekskursioonide, matkade ja muude ürituste korraldamisse loomulikus keskkonnas.
 2. Rahuloluküsitluste uuendamine seoses üleminekuga eestikeelsele õppele.

2.4 Majanduslikud tingimused ja lasteaia rahastamine

Tugevused

 1. Eelarve koostamine toimub, võttes aluseks riskianalüüsi ja lasteaia tegevust kontrollivate asutuste ettekirjutused.
 2. Lasteaia eelarve on olnud 3 aasta jooksul küllaltki stabiilne ning piisav eesmärkide elluviimiseks.
 3. Eelarve eelnõu kiidab heaks hoolekogu ning tehakse teatavaks pedagoogilise nõukogu liikmetele.
 4. Hoolekoguga kooskõlastatakse kokku hoitud vahendite kulutamine.
 5. Eelarve koostamise protsess on olnud demokraatlik ja läbipaistev.
 6. Arengukava tegevuskavas kavandatud vajadused on suuremas osas kaetud eelarve ressurssidega.
 7. Mänguväljaku riskianalüüsi teostatakse järjepidevalt ning riskide ennetamise või maandamise tegevuskava jälgitakse pidevalt.

Parendustegevused

 1. Ressursside juhtimise hindamisel kasutatakse personali ja lapsevanemate rahuloluküsitluste tulemusi.
 2. IT-tarkvara täiendamine ja uuendamine seoses üleminekuga eestikeelsele õppele.
 3. Lasteaia ruumides ja territooriumil on tagatud ohutu ning arendav keskkond.
 4. Jätkata õpi- ja kasvukeskkonna järjepidevat kaasajastamist.
 5. Võimalusel algatada haridusprojekte, osaleda projektides ja konkurssidel uute kogemuste saamiseks ning lisaressursside hankimiseks.
 6. Õppe- ja kasvatustöös ning majandustegevuses arvestatakse säästliku majandamise ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

2.5. Õppe- ja kasvatustegevus

Lasteaias on laste õppekeelteks vene ja eesti keel. Osalise keelekümbluse rühmades (7 aiarühma) õpetatakse lasteaialapsi mõlemas keeles — eesti ja vene keeles. 2024. aastal valmistub lasteaed üleminekuks eestikeelsele õppele.

Õppetöö on korraldatud lasteaia eesmärkide alusel ja integreeritud õppe- ja kasvatusprotsessi. Lasteaia õppekorraldus on paindlik ja võtab arvesse laste ning lastevanemate huve.

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe — kasvatusprotsessist. Rühma õpetajad, muusikaõpetaja, liikumise õpetaja hindavad lapse arengut kaks korda aastas.

Tugevused

 1. On loodud paindlik ja toetav õpikeskkond, mis toetab lapsest lähtuvat arengut.
 2. Lasteia prioriteediks on üleminek eestikeelsele õppele.
 3. Laste õpetamiseks on loodud mitmekülgne keskkond, kasutades digivahendeid, töö- ja digivahendeid õuesõpeks, sealhulgas Kneippi rada, Kneippi aed, tahvlid joonistamiseks, õueköögid, maastikurobotid; rääkivad seinad, interaktiivsed tahvlid, raamatud ja mängud, illustratiivne ja didaktiline õppematerjal.
 4. Õppe- ja kasvatustöö lõimimine (liikumine, muusika, õuesõpe jne).
 5. Lasteaia projektitegevus hõlmab mitmeid algatusi, näiteks LIA-life is awareness, Raamatukogu kotis, URBACT, Ettevõtlik kool, Kiusamisest vabaks, Let’s Code for ErasmusDays!, Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks, Art bridge with lovely friends, Christmas traditions around Europe, Suukool.
 6. Infotehnoloogiate kasutamine õppetöös.
 7. Individuaalse lähenemise rakendamine iga lapse arengule.
 8. Logopeedilise abi, mis on suunatud
 9. Tegevused laste füüsilise tervise tugevdamiseks, hõlmates TEL-I ja Kneippi meetodit.
 10. Lisateenuste ja ringide kättesaadavus lasteaias, näiteks malering ja Robootika.

Parendustegevused

 1. Õppe-ja kasvatustegevuse õigeaegne
 2. Uute arengusuundade juurutamine lasteaia õppe- ja kasvatustöösse.
 3. Kaasaegsete metoodikate kasutamine õppe-ja kasvatustegevuses.

3. SWOT ANALÜÜS

TOETAVAD TEGURID KAHJUSTAVAD TEGURID
TUGEVUSED NÕRKUSED
SISEMINE

PÄRITOLUGA TEGURID

1.     Pädev personal.

2.     Hubane, turvaline ja kaasaegne kasvukeskkond.

3.     Hea maine lastevanemate seas.

4.     Kõigis aiarühmades omandavad lapsed teadmisi eesti keeles.

5.     Aktiivne ja loominguline kollektiiv, on avatud enesetäiendamisele.

6.     Lasteaia personal osaleb aktiivselt erialastel täienduskursustel, konkurssidel, seminaaridel  ja projektidel.

7.     Rühmade töökorraldus on suunatud lapsekesksele lähenemisele.

8.     Lapsevanemad on motiveeritud koostööks: teatritegevus, meistriklassid, Beebikool, Pereklubi.

9.     Tervislike eluviiside väärtustamine (Kneipp, TEL, PRIA).

10.  Huviringid: malering, robootika MindHub.

11.  Ettevõtliku kooli programmis osalemine.

12.  Digivahendite kasutamine (Smarttahvlid, Interaktiivne põrand, robotid: Bee-Bot, Ozobot, Blue-Bot, Pro-Bot, Dash ja Dot, Matatalab, robot Mouse, Maastiku robot, Qobo, tahvelarvutid, kõlarid).

1.     Lasteaia hoone vajab renoveerimist, eriti sokli osas, kuna see on amortiseerunud.

2.     Mänguväljakud vajavad uuendamist.

3.     Spetsialistid ei vasta keelenõuetele.

4.     Lasteaedades on puudus spetsialistides, kes oleksid pädevad töötama erivajadustega lastega.

5.     Uuetele õpetajatele on  vajalik koolitus digivahendite kasutamisel.

VÄLISE

PÄRITOLUGA

TEGURID

 

 

 

 

 

 

 

VÕIMALUSED OHUD
1.     Rahvusvaheline koostöö, sh Erasmus+, eTwinning.

2.     Projektide kirjutamine, hõlmates  nii rühmaprojekte kui ka Erasmus+ projekte.

3.     Lapsevanemate aktiivsem kaasamine.

4.     Huviringide arvu suurendamine.

5.     Tõhus töö huvigruppidega.

6.     Reklaam medias (Facebook) ja oma voldiku loomine.

1.     Haiguste levik ja karantiinimeetmed.

2.     Tööpuudus regioonis.

3.     Üldise finantsstabiilsuse langus.

4.     Laste sündimuse langus ja lasteaedade sulgemine.

5.     Töötajatel on hirm töökoha kaotamise ees.

4. ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD AASTATEKS 2024-2026

Eestvedamine ja juhtimine:

 • Lasteaia juhtimisel lähtutakse kaasavast ja väärtuspõhisest juhtimisest, toetades lapsest lähtuvat õpikästilust.
 • Personali vastavus keelenõuetele.
 • Lasteaed osaleb eTwinning programmis.
 • ELIIS (e-lasteaed) infosüsteemi maksimaalne kasutamine, pakkudes innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi õppetöö korraldamiseks ning minimeerides paberkandjal dokumentide väljaprintimist.

Personali juhtimine

 • Personalijuhtimine toetab meeskonnaliikmete ühiste väärtushoiakute kujunemist ja professionaalset arengut.
 • Personali arendamine ja ametialase kompetentsuse tõstmine.
 • Kõik töötajad valdavad riigikeelt nõutud tasemel.

Koostöö huvigruppidega

 • Partnerlussuhteid luuakse ja arendatakse linna-, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, toetades sellega üleminekut eestikeelsele õppele.
 • Lapsevanemate nõustamine ja toetamine seoses laste arenguga ja üleminekuga eestikeelsele õppele.

Ressursside juhtimine

 • Ressursside juhtimine lähtub asutuse arenguvajadustest, toetades lapsest lähtuvat õpikäsitlust.
 • Säästlik majandamine ja keskkonna hoidmine.

Õppe- ja kasvatustöö

 • Õppekasvatustöö arendamisel toetutakse laste huvidele, väärtuskasvatusele, isetegemisele ja innovatiivsusele.
 • Laste arengu toetamine, analüüsimine ja lastevanemate nõustamine seoses eestikeelsele õppimisele üleminekuga.
 • Keskkonnahoidliku suhtumise kujundamine.
 • Tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine.

5. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD

Lasteaia arengukava uuendatakse seoses:

— haridusalase seadusandluse muudatuste ilmnemisel;

— muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas;

— riikliku õppekava muudatustega seotult;

— lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu esitatud ettepanekutega;

— lasteaia arengukava tegevuskava tähtaja möödumisega;

— lasteaia arengukavas määratud tähtaja lõppemisega.

Arengukava kooskõlastab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga ning seejärel esitab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda.

Arengukava täiendamise kord:

— pedagoogilise nõukogu koosoleku otsusega ja/või;

— hoolekogu ettepanekul;

— vajadusel lisatakse täiendusi.

Arengukava kinnitamine toimub Narva Linnavolikogu poolt sättestatud korras.

6. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2024-2026

Tegevuskava 2024 — 2026
6.1  Arengukava valdkond: eestvedamine ja juhtimine

Eesmärk: Arendusrühmad osalevad aktiivselt lasteaia arenguprotsessis, teevad kaasa otsuste tegemisel ning võtavad osa asutuse dokumentatsiooni sisehindamise uuendamisest.

Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
2024 2025 2026
Lasteaia hea maine toetamine sh projektitegevuse arendamine: kodulehekülg, positiivne meediakajastus. × × × Juhtkond Küsitlused, ankeedid, külalisraamat
Aasta tegevuskava koostamine meeskonnatööna. × × × Juhtkond

Ped. nõukogu

Toimiv sisehindamise süsteem
Töökoosolekud, infotunnid ja arutelud ühtse inforuumina kõikidele töötajatele. × × × Juhtkond

 

Tagasiside
Uuendada lasteasutuse kodukorda vastavalt vajadusele. × × × Direktor

 

Dokument
Organisatsioonikultuuri tugevdamine (ühisüritused, motivatsiooniüritused). × × × Direktor

 

Rahuloluküsitlused
Aasta kokkuvõtete koostamine rühma/organisatsiooni, arutelu ja uute suundade kavandamine. × × × Juhtkond

 

Analüüs

Dokumendid

Rahvusvahelistes ja kohalikes programmides osalemine. × × × Juhtkond

Personal

Projektitöös osalemine on toimunud
Rahulolu-uuringud, personali arengusuunised, rühma aastakokkuvõtted, laste arenguanalüüsid, arenguvestlused perede, personali, meeskondadega, arendusseminarid, sise- ja väliskoolitused. × × × Juhtkond

Õpetajad

Rahuloluküsitlused

Arenguvestluste protokollid

Sisehindamise aruande koostamine × Direktor Toimiv süsteem
6.2  Arengukava valdkond: personali juhtimine

Eesmärk: Töötajatele on loodud võimalused kogemuste vahetamiseks, mis toetavad töötajate enesearengut ja eesti keele õppimist (varjudepäevad, asendusprogrammid. Samuti toetakse ja tutvustatakse parimat pedagoogilist kogemust linna-, piirkonna- ja rahvusvahelisel tasandil.

Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
  2024 2025 2026    
Personalivajaduse hindamine ja värbamine: Personali vajaduste hindamine lähtuvalt rühmade arvust, meeskondade komplekteeritusest ja vajadustest. × × × Juhtkond Tulemuste hindamine
Ametijuhendite ülevaatamine, vajadusel uuendamine ja parendamine. × × Direktor Dokument
Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
2024 2025 2026
Personali osalemine partnerlussuhete loomisel ja hoidmisel siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil (projektid). × × × Juhtkond Projektitöös osalemine on toimunud
Meeskonnatööd toetava töökeskkonna loomine järgides lasteaia väärtusi. × × × Juhtkond Rahuloluküsitlused
Personali arendamine koolituste, kogemusõppe, meeskondades osalemise ning vastutuse jagamise kaudu. × × × Juhtkond Arenguvestlused

Rahuloluküsitlused

Võimaluste otsimine varjudepäevades ja asendusprogrammides töötajate osalemiseks. × × × Juhtkond

 

Programmides osalemine on toimunud
Meeskondlike ja ind.vestluste regulaarne läbiviimine. Personali nõustamine, kompetentsuse üle arutlemine ja innustamine/toetamine edasiõppimiseks. × × × Juhtkond Arenguvestlused

Tagasiside

Tuleohutusalase koolituse jätkukoolitus personalile. × × × Direktor Toimiv süsteem
Esmaabikoolitus personalile. × × Direktor Toimiv süsteem
Erialased täiendkoolitused.

Prioriteetne valdkond:

-keeleõpe

-projektiõpe

× × × Juhtkond Koolituste osalemine on toimunud
6.3  Arengukava valdkond: koostöö huvigruppidega

Eesmärk: Lastevanemad on kaasatud ürituste korraldamisse ja rahuloluküsitluste uuendamisse.

Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
2024 2025 2026  
Koostöö tegevuskavas: koostöö lasteasutustega, kooliga ja teiste koostööpartneritega. × × × Juhtkond

Personal

Koostöö on läbiviidud

Tagasiside

Koostöö omavalitsusega. × × × Koostöö on läbiviidud

Tagasiside

Nõustamised lapsevanematele.

 

× × × Juhtkond

Õpetajad

Arenguvestluste protokollid

Tagasiside

Küsimustikud

Huvigruppide kaasamine:

— Korraldada koostöös huvigruppidega k.a. teiste lasteaedadega erinevaid ühisüritusi (mälumängus osalemine, sportike ürituste korraldamine, läbiviimine jms) ja koolitusi (keelekümblus, HEV jms).

— Perede kaasamine lasteaiaellu (meistriklassid, ekskursioonid jne eesti keeles).

— Sotsiaalkeskusega koostöö jätkamine (taaskasutus, kontserdid jms).

× × × Juhtkond

Õpetajad

Koostöö tulemused on fikseeritud

Tagasiside

Infovahetus ja ümarlaua nõupidamised, lasteaiapoolne tagasiside andmine oma tööst. × × × Õppealajuhataja Dokumendid

Protokollid

Rahuloluküsitluste uuendamine seoses eesti keelsele õppimisele üleminekuga. × Sisehindamise arendusrühm Küsitlused on uuendatud
6.4  Arengukava valdkond: ressursside juhtimine

Eesmärk: Lasteaias on tagatud ohutu ja arendav keskkond, kasutusel on uuendatud tarkvara ning aktiivselt osaletakse projektides ja haridusprogrammides.

Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
  2024 2025 2026    
Eelarveliste ressursside juhtimine:

-Plaanipäraste ressursside kasutamine ja pidev seire.

-Majandusvahendite kasutuse analüüs.

× × × Direktor

Majandusjuhataja

Riskianalääs

Küsitlused

Materiaal-tehnilise baasi arendamine:

— Jääkmaterjali kasutamine laste käeliseks tegevuseks, rekvisiitide ja kaunistuste valmistamiseks.

— Õppe- ja mänguvahendite uuendamine, võttes aluseks õppeaasta põhieesmärgid.

— Väliskeskkonna parendamine, sealhulgas õues õpikeskkonna arendamine.

— Liivaaladel liiva uuendamine.

— Digiõppevahendite hankimine ja kasutamine.

— Säästliku tarbimise juurutamine.

— Laste mänguväljakute hooldus ja parendamine.

× × × Direktor

Majandusjuhataja

Õppevara on uuendatud

Lasteaia eelarve võimalused

Inforessursside juhtimine:

— Lasteaia kodulehe täiustamine.

— Rühmade meililistide uuendamine ja korrastamine.

— Kiire infovahetuse juurutamine Eliis.ee keskkonna kaudu.

— Dokumentatsiooni kättesaadavus uuenenud Eliis.ee süsteemist.

× × × Direktor

Õppealajuhataja

Analüüs

Tagasiside

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid:

— Prügi sorteerimine.

— Taaskasutuse propageerimine.

— Laste ja töötajate keskkonnateadlikkuse rakendamine õppekasvatustöös.

× × × Juhtkond

Personal

Sisehindamise

sisekontroll

Küsimustikud

Õppekava analüüsimine ja uuendmine seoses hariduse eesti keelsele üleminekuga.

 

× × × Direktor

Õppealajuhataja

Uuendatud dokument
Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
2024 2025 2026
Õppe- ja kasvatustöö arendusrühma pidev töö. × × × Juhtkond

Õpetajad

Protokollid

Dokumendid

TEL- arengukava tegevuskava 2026 – 2028 koostamine. × Juhtkond Läbiviidud üritused

Dokument

Projektiõppe meetodite praktiseerimine. × × × Õpetajad Sisehindamise kontroll
eTwinningu keskkonnas töö. × × × Õpetajad Projektides osalemine
LAKõppe meetodi kasutamine. × × × Õpetajad Sisehindamise kontroll
Rahvusvahelised projektid (ERASMUS+). × × × Juhtkond

Õpetajad

Projektides osalemine
Turvalisuse tegevused (evakuatsiooni õppus lastele, kohtumised politsenike, tuletõrjujate ja arstiga). × × × Õpetajad

Juhtkond

 

Fikseeritud üritused
Laste loominguliste võimete arendamine läbi teatraliseeritud tegevuse: Teatri kuu, koostöö linna ja kultuuriasutustega. × × × Õpetajad

Juhtkond

 

Läbiviidud üritused

Tagasiside

Erivajadustega lastele on rakendatud õppekasvatustegevuse sobivad metoodikad ning tehnoloogiad. × × × Õpetajad

Logopeed

Juhtkond

 

Analüüs

Sisehindamise kontroll

Erinevate aktiivõpe meetodite kasutamine: matkamine, õuesõpe jne. × × × Õpetajad Sisehindamise kontroll
Toimivad vähemalt 2 huviringi. × × × Juhtkond

 

Toimivad huviringid

Tagasiside

Osalemine ″Ettevõtlik kool″ programmis. × × × Õpetajad

Juhtkond

Laste teadmiste seire
6.5  Arengukava valdkond: õppe- ja kasvatustegevus

Eesmärk: Õppe- ja kasvatustegevuses juurutatakse uued arengusuunad ja kaasaaegsed metoodikad, toetades samal ajal tööd lastega, kellel on hariduslikke erivajadusi.

Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
  2024 2025 2026    
Lasteaed osaleb aktiivselt erinevatel välja kuulutatud näitustel, konkurssidel, kultuuri- ja spordiüritustel. × × × Õpetajad

Lastevanemad

Juhtkond

 

Tunnistused jne

Tagasiside

S. Kneippi karastamise meetodi kasutamine. × × × Õpetajad

Juhtkond

Külastatavuse näitajad

Sisehindamine

Ürituste kavandamine ja läbiviimine. × × × Õpetajad

Juhtkond

Läbiviidud üritused

Sisehindamine

Keskkonnasäästlike õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine õuealal ning looduse rajal. × × × Õpetajad

Juhtkond

 

Sisehindamise kontroll
Tegevused Tähtaeg Vastutaja Mõõdikud
2024 2025 2026
Digipädevuste arendamine. × × × Õpetajad

Juhtkond

Koolitustel osalus
Lapse areng:

— Lapse arengu jälgimine läbi mängu, mis võimaldab lapse arengu toetamist rühma meeskonna ja erispetsialistide poolt.

-HEV laste individuaalsusest ja arengust lähtuv arendamine koostöös logopeedi, õpetajate ja lastevanematega

× × × Õpetajad

 

 

 

 

 

Õpetajad

Juhtkond

Logopeed

Laste teadmiste seire

Sisehindamise kontroll

Koolivalmiduskaartide analüüs ja korrigeerimine. × × × Juhtkond

Ped. nõukogu

Kaardid

Analüüs

Väärtused ja eetika:

— Arendada lastes sotsiaalseid oskuseid koostöös koduga, õpetada lahendama erimeelsuseid jms.

— Keskkonnasäästliku mõtteviisi edendamine nii lastes kui meeskonnas.

— Lastes toitumisteadlikkuse tõstmine.

— Rühmadevahelise koostöö mitmekesistamine (avatud mänguruum, ühisüritused jm).

— Väärtuskasvatuse põhimõtete ja lasteaia põhiväärtuste teadlik integreerimine, lastes empaatiat arendavate tegevuste/ürituste/projektide läbiviimine — lemmikloomapäev; heategevus ja annetused jms.

× × × Õppealajuhataja

Õpetajad

Laste teadmiste seire

Sisehindamise kontroll

 

 

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты