Kodukord | Lasteaed POTSATAJA

Kodukord

Kinnitatud Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosolekul (14.06.2018 protokoll nr 4)
Muudatused kinnitatud Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosolekul ( 21.10.2020 protokoll nr 1)

Muudatused kinnitatud Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosolekul ( 06.10.2021a., protokoll nr 1)

 

 

Narva Lasteaia POTSATAJA kodukord

Narva Lasteaed POTSATAJA juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, oma lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

ÜLDSÄTTED

1. Lasteaia kodukorraga lepitakse kokku reegleid, mida peavad täitma kõik lapsed, lastevanemad ja lasteaiatöötajad. Lasteaia töötajate (õpetajate, teenindava personali) töökorraldust reguleerivad töökorralduse reeglid.

 1. Kodukorrast kinnipidamine tagab lasteaias töörahu, vaimse ja füüsilise turvalisuse ning eeldab kokkulepetest kinnipidamist ja koostööd laste, lastevanemate ja lasteaiatöötajate vahel.
 2. Ettepanekuid lasteaia kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha lasteaia juhtkonnal, rühmade lastevanemate esindajatel ja pedagoogilisel nõukogul.
 3. Kodukorra muudatused ja täiendused kinnitab hoolekogu.
 4. Lasteaias Potsataja suheldakse lugupidavalt ja viisakalt kõikide laste, lastevanemate, õpetajate ning teiste lasteaiatöötajatega.
 5. Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja territooriumil viibimine keelatud.
 6. Tutvuge pidevalt teadetega infotahvlil ja meie lasteaia koduleheküljel www.potsataja.edu.ee .

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

1.1. Lasteaed on avatud 6.30-18.30

1.2. Igal hommikul tuues last lasteaeda, tuleks arvestada, et lasteaia õpetaja saab vastutada lapse eest ainult siis, kui laps on talle lapsevanema või seadusliku esindaja poolt üle antud.

1.3. Keelatud on tuua last lasteaeda enne õpetaja töö ametlikku alustamist, jättes lapse suletud uste taga ja teistes lasteaia ruumides.

1.4. Ei tohi lapsel lubada minna üksi lasteaeda ilma täiskasvanu järelvalveta. Lapse turvalisuse huvides lapsevanem peab isiklikult saatma last lasteaeda, kus ta annab lapse üle rühma õpetajale.

1.5. Hommikul, tuues last lasteaeda, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, saata laps rühma ning rääkida õpetajale lapse kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halb uni, terviseprobleemid jne). See aitab last paremini mõista;

1.6. Ei tohi jätta rõivistu üksi nutva ja jonniva last. Vanem rahustab last, vahetab talle riideid ja annab õpetajale üle.

1.7. Viiruste perioodil tuleb õpetaja lapsele vastu uksele. Vanemad rühmaruumi ei sisene.

1.8. Last tuuakse lasteaeda õigeaegselt. See tähendab:

 • Õppetegevus algab kell 9.00;
 • Kui laps sööb hommikusööki, siis on soovitav tulla lasteaeda vähemalt 10 minutit enne söögi algust;
 • Soovitav on laps tuua lasteaeda enne tegevuste algust, et oleks võimalus vestelda õpetajaga enne õppetegevuse algust. Sest õppe- ja kasvatustegevuse ajal see häirib teiste laste keskendumist ja juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale ning õpetajal pole võimalik hilinenud lapsevanemale/ lapsele tähelepanu pöörata ja küsimustele vastata.
 • Lapsevanem peab ise vahetama lapsele riided ära, tegema juuksed korda ja saatma last rühma, seal hulgas siis, kui laps hilines õppetegevuse ajaks.

1.9. Lapsevanem teatab lasteaia tervishoiutöötajale, kui laps on haigestunud või ei tule mõnel muul põhjusel lasteaeda Kui laps haigestub või vanem ei kavatse tuua ta lasteaeda mingil kodustel  põhjustel, siis vanem on kohustatud teavitama rühmaõpetajat või tervishoiutöötajat eelneval päeval enne kella 11.00 telefoni teel 3549158.

1.10. Lapse toob lasteaeda ja viib sealt ära lapsevanem või täiskasvanu pereliige, kes vastutab  lapse turvalisuse eest. Rühmaõpetajal on õigus erandjuhtudel laps üle anda alaealisele isikule, kellel on selleks vanematelt  kirjalik luba (avaldus, mis vanemad täidavad on Lisa 1).

1.11. Rühmaõpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kel  on alkoholi-, narko- vms. joobe silmanähtavad märgid. Sel juhul rühmaõpetaja võtab ühendust teise vanema või lapse seadusliku esindajaga, et olukorda selgitada ja leida lapse kojuminekuks turvaline lahendus. Kui rühmaõpetaja hinnangul kujutab vanem või lapse seaduslik esindaja ohtu lapse turvalisusele, võib rühmaõpetaja helistada lapsevanema teistele kontaktisikutele või vajadusel teavitada sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat. Juhul kui lapsevanema teiste kontaktisikute või lastekaitsetöötajaga ei õnnestu ühendust võtta helistab rühmaõpetaja Hädaabi telefonil 112 ja tegutseb lähtuvalt tema juhendist.

1.12. Kui te tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakti ja lapsega lahkudes jätke rühmatöötajaga isiklikult hüvasti.

1.13. Lasteaiast lahkudes lapsevanem peab olema veendunud, et rühmaõpetaja või asendustöötaja on kursis lapse koju minekust.

1.14. Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult lasteaias olevate laste jalutamiseks ja mängimiseks lasteaiatöötajate järelevalve all. Turvalisuse huvides lahkub laps koos vanemaga lasteaia territoriumist pärast seda, kui lapsevanem on lapse võtnud, mitte jättes last üksinda jalutama.

1.15. Rühmaõpetajatel peaks alati olema lastevanemate ja teiste usaldusväärsete isikute, kes võivad tuua last lasteaeda ja viia sealt ära,  õiged kontaktandmed. Vanemad peaksid õpetajatele viivitamatult teavitama elukoha, isikuandmete (perekonnanimi), telefoninumbrite ja e-posti aadresside muutumisest.

1.16. Õpetajad ei pea edastama vanematele oma isiklikke kontaktandmeid. Vajadusel lapsevanem võib ühendust võtta tervishoiutöötaja, õppealajuhataja või direktoriga, et saada lapse kohta mingit teavet. Kõik vajalikud kontaktandmed on avaldatud lasteaia kodulehel ja rühma infostendil.

1.17. Kui lapsele järgi ei ole tuldud kell 18.30-ks, siis rühmaõpetaja helistab lapse lastevanematele. Kui ta ei saanud võtta ühendust lapsevanemate või nende kontaktisikutega, siis õpetaja helistab kohaliku omavalitsuse lastekaitse töötajale. Kui õpetaja ei saanud võtta ühendust lastekaitse töötajaga, siis ta helistab Hädaabi telefonil 112 ja teatab, et viib lapse Narva Laste Varjupaika aadressil Ak.Maslovi 3.

1.18. Lasteaias võib rühmi ühendada, kui rühmas on väike laste arv (näiteks koolivaheajade, pühade, puhkuste ajal ja massihaiguste perioodil).

1.19. Lasteaed teeb koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledziga ja teiste haridusasutustega, see tähendab et üliõpilased-praktikandid võivad olla koos lastega rühmas. Rühmaõpetajad anavad teavet vanematele praktikantide kohta, õpilaste poolt uuringute läbiviimiseks luba vanematelt küsivad ka rühmaõpetajad.

1.20. Aasta jooksul võib lasteaias õppeprotsessis osaleda välismaalt vabatahtlik isik. Vanemaid informeeritakse vabatahtliku isiku osalemisest rühma tegevuses teavitusega rühma infostendil.

 1. Lapse tervis

2.1. Lasteaeda võetakse vastu ainult terved ja puhtad lapsed.

2.2. Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Seetõttu lasteaed ei võtta vastu haigeid lapsi.

2.3. Lapsevanemad peavad viivitamatult teavitama telefonitsi või e-posti teel rühma õpetajaid, kui laps haigestub nakkushaigusesse.

2.4. Rühma töötaja jälgib lapse tervist vastuvõtu ja lasteaias viibimise ajal ning teavitab vanemaid lapse enesetunne ja käitumise häiretest, teavitab vajadusel lasteaia direktorit.

2.5. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral ning vajadusel kutsub lasteaia töötaja kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

2.6. Lapsevanemad peavad teatama tervishoiutöötajat kui laps vajab eri tähelepanu (näit. tundlikud kõrvad, higistab palju) või põeb mõnda erihoolt nõudvat haigust (allergia, epilepsia, astma jne).

2.7. Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta. Rühmaõpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Kui Teie laps vajab ravi päeva jooksul, siis on vaja tuua medõele või rühmatöötajale arsti tõendi. Sellel juhul  võib lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel õpetajatega, direktoriga.

2.8. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel esinevad järgmised haigustunnused: silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik, kõhulahtisus, oksendus, pedikuloos jne.

2.9. Lapse terviseseisundi vaidlusküsimuste ja hinnangu korral (mis on tekkinud õpetajal või vanematel), on vaja pöörduda lasteaia medõe poole olukorra väljaselgitamiseks. Kui lapsevanem ignoreerib medõe lapse tervisehinnangu, siis õpetajal on õigus pöörduda direktori või lastekaitse spetsialisti poole.

2.10. Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

2.11. Pärast haigust laps tuleb lasteaeda täielikult tervena. Kui laps tuleb lasteaeda korduvalt haiguse tunnustega ta eemaldatakse rühmast ja suunatakse perearsti juurde. Lapse puudumisel mingil muul põhjusel palume lapsevanemal teha rühmaõpetajaga eelnev kokkuleppe.

2.12. Kõik lapsed, kes tulid lasteaeda, lähevad õue mängima ja jalutama. Kui laps mingil põhjusel ei saa õue minna, siis ta jääb koju. Jalutuskäigu jooksul rühmas toimub tuulutamine ja puhastus.

Sätted nakkushaiguste (nt koroonaviiruse) levimise korral kriisiolukorras

2.13. Ükskõik milliste haigustunnustega last ei lubata hoonesse. Samuti ka lapsi, kelle vanematel on tuvastatud nakkusviirus.

2.14. Lapse haigestumisest või lihtsalt koju jäämisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat esimesel võimalusel, teatades ka lapse puudumise põhjus.

2.15.Lapse vanem või seaduslik esindaja peab teavitama rühma õpetajat kohe, kui haigestunu lapse puhul leiab nakkusviiruse diagnoos kinnitust. Õpetaja teavitab koheselt direktorit.

2.16.Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole lubatud. Laste üleandmine toimub väljaspool hoonet õues.

2.17.Tervishoiutöötaja tagab lasteaia rühmades laste täielik või osaline/valikuline regulaarne kehatemperatuuri mõõtmine.

2.18.  Nakkusviiruse ajaks õpetajad ja muu personal peab hoidma oma rühma  piirkonda, et mitte sattuda lähikontakti teise rühma töötajatega. Lapsed viibivad ainult oma rühmades. Lasteaia ühisruumides (võimlas ja muusikasaalis) on spordi- ja muusikategevus  peatatud.

2.19. Rühmad hoiavad õues jalutades distantsi.

2.20. Valverühm tavapärasel kujul ei toimi.

2.21. Kõik töötajad ja lapsed, kes tulevad välisreisilt, jäävad  14 päevaks koju või tegutsevad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuete järgi.

2.22. Haigussümptomitega lasteaia töötaja teavitab asutuse juhtkonda, pöördub telefoni teel perearsti poole ning jääb koju. Kui nakkusviiruse diagnoos leiab kinnitust, teavitab ta juhtkonda.

2.23. Haigestumise tuvastamise puhul peavad lasteaia juhtkond ja tervishoiutöötaja tegema koostööd Terviseameti regionaalosakonnaga, kes võtab asutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist, selgitab välja kontaktsed.

2.24. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

2.25. Lasteaia hoones nakkusviiruse haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

2.26. Juhul kui lapsel või rühma töötajal leidis nakkusviiruse diagnoos kinnitust,  direktor peab teavitama selles rühmas käivate laste vanemaid ja rühmas töötanud teisi isikuid, nimetamata seejuures nakkuskahtlusega inimeste nimesid.

2.27. Inimesed, kes on olnud lähikontaktis nakkusviiruse haigestunuga, jäävad koju ja tegutsevad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuete järgi.

2.28. Nakkusviirusesse haigestumise tuvastamise puhul direktor peab kohe teavitama Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda telefonil 3599120 või e-postiga kultuur@narva.ee. Kultuuriosakond koostöös Terviseametiga otsustab, kas lasteaed jätkab tavapärast tööd, lasteaed pannakse osaliselt või täielikult kinni ning kui pikaks ajavahemikuks.

 1. Lapse riietus ja hügieen

3.1. Lapsele hea enesetunde tagamiseks palume laps tuua lasteaeda puhtana (pestud, juuksed korrastatud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne).

3.2. Laste riided ja jalanõud vastavad ilmastikule. Et laps saaks õues aktiivselt toimetada, võiksid olla eraldi õueriided, mis võimaldaksid tal teha kõiki mänguks ja tegevuseks vajalikke liigutusi, vastavad ilmastikule, võivad mängu käigus määrduda ning taskus peavad olema  salvrätid nina pühkimiseks.

3.3. Selleks et oleks võimalik tantsida ja vabalt liikuda lasteasutuse ruumides kannab laps mugavaid ja hästi jalas püsivaid vahetusjalatseid, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks isegi väiksem laps ise hakkama saada ja mis ei ole ohtlikud treppidel käimisel. Toa vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga või lahtise kannaga sussid või “plätud”.

3.4. Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.

3.5. Jahedamal perioodil andke kaasa tagavara õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna) ja vahetuspesu. Sõime- ja noorema ea laste kinnaste külge soovitav õmmelda kummipael. Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

3.6. Pimedal ajal on lapse kõikidel välisriietel helkur või helkurribaga märgistatud riideid. Tagavarariided on hea hoida riidekotikeses, mille saab riputada nagisse.

3.7. Tagavarariided on hea hoida riidekotikeses, mille saab riputada nagisse.

3.8. Sõimelastele ja lastele, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi piisavas koguses vahetuspesu ja mähkmeid.

3.9. Lapse kapis peab olema pabertaskurätikute piisav varu ja kamm.

3.10. Sporditegevusteks vajab laps vahetusriideid (T-särk, lühikesed püksid, spordijalatsid valge tallaga. Neid on soovitav panna eraldi lapse nimelisse kotti). Muusikategevustes lastel peavad olema tantsusussid (soovitavalt nende sisse kirjutada lapse nimi) ning lõunauinakuks pidžaamat või öösärki.

3.11. Riided ja jalanõud peavad olema märgistatud lapse nimega, et neid võiks leida kadumise või vahetusse mineku korral.

3.12. Iga laps omab isiklikku riietekappi, mida peab korras lapsevanem, välja arvatud viiruste perioodil, millal lapsevanemad rühma ruumidesse ei sisene.

3.13. Laps vajab ilmale vastavaid, korras kinnitustega (lukud, nööbid) riideid ja jalanõusid kogu päevaks (õue- ja toariided, vahetuspesu, toakingad). Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki salle ja nööre vms).

 1. Toitlustus

4.1. Lapsevanem  on kohustatud panema last õigeaegselt söögile ehk päev enne lasteaia tulekut (enne kella 11.00) helistades medõele (3549158) või rühmaõpetajale.

4.2. Lasteaias laps saab süüa kolm korda päevas. Kui lapsel on toiduallergia mingi toiduaine suhtes siis perearstilt saadud tervisetõendi alusel, mille esitab lasteaeda lapsevanem, on võimalik lapsel saada lasteaias toidu vahetamist.

4.3. Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 11.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Mitte teatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.

4.4. Kui laps on toidunimekirjas, aga ei tulnud lasteaeda ja vanem ei teatanud lapse puudumisest õigeaegselt, siis lasteaia köök ei väljasta ettevalmistatud roogasid vanematele oma taarasse, sest lasteaed ei vastuta valmistatud roogade kasutamise, hoidmise ja kasutuse eest lasteaeda väljaspoolt kasutamiseks.

4.5. Vanemate poolt makstud toiduraha kasutatakse ka laste täiendavaks toitlustamiseks üritustel ja tähtpäevadel.

4.6. Toidupäeva maksumus otsustab lasteaia hoolekogu.

4.7. Lapsevanem võib tutvuda menüüga rühmas  infostendil või lasteaia koduleheküljel.

4.8. Kui laps vajab eritoitu (mis on valmistatud väljaspoolt lasteaeda) arstitõiendi alusel, siis vanem täidab  avalduse direktori nimele ja vastutab valmistatud toitu kvaliteedi eest.

4.9. Vanemad ei tohi kostitada toiduga või maiustustega teisi lapsi rühmaõpetaja teatamata.

4.10. Riidekapis ei tohi säilitada toitu.

 1. Mänguasjad ja muud kodust toodud esemed

5.1. Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma mänguasju (mitte väga kalleid või kergesti purunevaid) kokkuleppel õpetajaga, kuid mitte aga pehmeid mänguasju mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke ning agressiivseid esemeid.

5.2. Õpetajad ei vastuta kodust toodud mänguasjade eest. See tähendab, et õpetaja ei ole kohustatud otsima mänguasja kaotsiminekul.

5.3. Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et «ma ei ole kade, luban ka teistel mängida minu mänguasjaga ning hoian seda hästi «.

5.4. Kodust kaasa võetud mänguasi peab olema puhas, terve ning ohutu (ilma pisidetailideta). Kui laps mängib oma mänguasjadega õues, siis rühma ta neid juba ei võta.

5.5. Lasteaeda palume lapsele mitte kaasa anda mobiiltelefoni, tahvelarvutit ega «häälitsevaid» mänguasju

5.6. Hea oleks kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.

5.7. Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise või purunemise eest ( ka. kiiver, jalgratas, kelk, tõukeratas).

5.8. Õpetajad ei vastuta ehete ja juveelitoodete kadumise või purunemise eest.

5.9. Lasteaias puuduvad ruumid laste jalgrataste, tõukerataste, kärude, talvel ajal kelkude säilitamise jaoks ja seepärast lasteaed ei vastuta nende eest.

5.10. Turvalisuse tagamiseks lasteaia varuväljapääsud hoitakse vabadena. Ei tohi jätta jalgrattaid, tõukerattaid, kärusid, kelke lasteaia ruumidesse ega varuväljapääsude ette. On keelatud hoida ja jätta kärud, jalgrattad, tõukerattad lasteaeda.

5.11. Viiruste perioodil mänguasju lasteaeda kaasa ei tooda.

 1. Sünnipäevad ja teised peod lasteaias

6.1. Lasteaias laste sünnipäevi tähistame laulude ja tantsudega ning pakume maiustusi. Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua maiustusi lasteaeda või väikseid kingitusi rühmakaaslastele, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. Maiustustest ei tohi tuua torte ja kondiitritooteid kreemiga, gaseeritud magusaid karastusjooke ja kõiki teisi tooteid, mis võivad tekitada lastel toiduallergiat. On soovitatav tuua lastele puuvilju ja värv- ning e-ainete vaba komme. Maiustused peavad olema originaalpakendis ja pakendil peab olema  säilivuse tähtaeg loetav.

6.2. Erijuhtudel juhtkonna ja rühma töötajatega kokkuleppel on lubatud tähistada lapse sünnipäeva rühmas kutsudes külla Klouni või teist tegelast lõbusa peo läbiviimiseks, mis ei riku ei selle ega  teiste rühmade päevaplaani. Kutsutud külalisel peab olema dokument, mis kinnitab õigust antud tegevuse läbiviimisele.

6.3. Lastehommikutel ja teistes üritustes muusikasaalis lapsevanemad peavad olema ilma välisriieteta ja soovitavalt vahetusjalatsiga. Laste pidude ajal mobiiltelefonid peavad olema välja lülitatud või on režiimis „hääletu, ilma vibratsioonita“. Palume olla viisakad ürituse kõigi osalejate suhtes. Juhul, kui kaasas olev sõimelaps hakkab jonnima, palume lahkuda saalist, et mitte segada ürituse läbiviimist.

6.4. Viiruste perioodil külalisi ja lapsevanemaid lasteaeda ei lubata.

 1. Turvalisus lasteaias

Turvalisuse tagamine lasteaias

7.1. Lasteaia töötajad loovad asutuses füüsilist ja psühhosotsiaalset keskkonda, mis on turvaline ning pakub võimalusi mänguliseks ja loominguliseks tegevuseks, õppetegevuseks ja füüsiliseks aktiivsuseks. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

7.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laste väljumine rühmast võib olla ainult  koos rühma või lasteaia töötajaga. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ja võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

7.3. Lasteaias viibimise ajal on lapsed pideva kontrolli all. Puhketunni ajal on lastega vähemalt üks rühma töötaja. Kiikedel ja ronilatel saavad lapsed olla ainult täiskasvanute hoole all. Lastele on selgitatud ohutusreeglid.

7.4. Turvalisuse eest rühmades ja lasteaia territooriumil vastutavad rühmaõpetajad, turvalisust tagavate tööde korraldamise ja läbiviimise eest – majandusjuhataja. Lasteaia territooriumil või rühmas tekkinud ohust palume kohe teatada lasteaia juhtkonnale. Selleks, et tagada lasteaia sise- ja väliskekkonna turvalisus, korraldatakse lasteaias pidevalt riskianalüüs

7.5. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed peavad alati panema kinni väravaid ja jalgväravaid. Lasteaia territooriumil ei tohi visata prügi maha.

7.6. Kui lapsevanem viibib õuealal koos oma lapsega, siis ta vastutab oma lapse turvalisuse eest.

7.7. Lasteaia territoorium on transpordi jaoks suletud, välja arvatud teenindav transport.

7.8. Lasteaia hoones ja territooriumil on keelatud koerte, kasside ja teiste loomade viibimine.

7.9. Lasteaia territooriumil on keelatud tõukerattal, jalgrattal ja rulluiskudel sõitmine .

7.10. Õppekäikude ajal on lastel ja õpetajatel seljas helkurvestid ning laste rühmaga on kaasas vähemalt kaks täiskasvanud. Turvalisuse tagamiseks viibivad lastega õues jalutuskäigu ajal laste rühmaga koos üks või kaks töötajat sõltuvalt laste arvust. Kui laste õues viibimise ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega lasteaia hoonesse, siis tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma lastele turvalisuse õuealal.

Laste ja lasteasutuse töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

7.11. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale  olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

7.12. Laste ja töötajate vaimset (narrimine, solvamine, ähvardamine jne)  ja füüsilist (löömine, tõukamine, näpistamine jne)  turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt kriisiolukorras tegutsemise plaanile ning  antud dokument on asutusesiseseks kasutamiseks kõigile töötajatele (Lisa 2).

7.13.Vaimse või füüsilise turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit või tema puudumisel õppealajuhatajat, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele.

7.14. Kõik juhtumid, mis on seotud lasteasutuse töötaja ohuga vaimsele või füüsilisele turvalisusele, lahendatakse direktori poolt või direktori puudumisel tema asendava isiku poolt maksimaalselt kiiresti. Kõik juhtumid, mis on seotud lapse ohuga vaimsele või füüsilisele turvalisusele kiiresti lahendatakse pedagoogi poolt.

7.15. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja muret tekitavatest juhtumitest teavitab lapsevanem rühmaõpetajaid või lasteasutuse juhtkonda.

7.16. Kuna meie lasteaed on ammu liitunud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, siis lasteaia töökorraldusel ja õppeprotsessi käivitamisel lähtutakse kiusamisest vaba  põhimõttetest.

7.17. Vaidlusküsimusi ja konfliktisituatsioone lahendavad täiskasvanud ainult laste äraolekul.

7.18. Turvalisuse tagamiseks lasteaia rühmaruumides on välja töötatud lastele rühmareeglid ja õuereeglid, mis asuvad rühma seinal piltide kujul ja nähtavad lastele. (Lisa 3)

7.19. Kõik lasteasutuse töötajad läbivad tööohutusalaseid koolitusi ja jälgivad ohutusnõudeid. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul evakueeritakse vajadusel lapsed ning töötajad ja teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi.

7.20. Abivajava lapse (arengu- ja käitumisprobleemidega laps, väärkoheldud laps jt) puhul teeb lasteaed koostööd lapse vanematega. Juhul, kui lapsevanem ei soovi koostööd teha ja aidata last, siis lasteasutus võib rakendada Lastekaitse seadusest tulenevaid meetmeid, kus lapsega töötav isik (õpetaja ja lasteasutuse juhtkond) on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima tuge ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega.

7.21. Lasteaia direktor on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on langenud kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

7.22. Lahkhelid rühmas olevate laste vahel lahendatakse õpetaja ja /või abiõpetaja kaasabil. Lapsevanemal ei ole õigust võõraste lastega pahandada ega karistada.

7.23. Kui laps käitub agressiivselt teiste laste suhtes peab õpetaja või õpetaja abi viivitamata sekkuma ja teavitama juhtunust lapsevanemat.

7.24. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine, solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni kasutamine jms) tekkimise korral tuleb pöörduda lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või vajadusel selle üle andmine sotsiaalametnikule, lastekaitsespetsialistile või politseile.

 1. Lapsevanemale

8.1. Lapsevanema osaleb aktiivselt kogu lasteaia töös — tegevused, peod, ühised tööd ning lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused. Viiruste perioodil võivad arenguvestlused toimuda elektrooniliste sidekanaliste vahendusel (nt Zoom, Skype).

8.2. Lapsevanemad võivad anda soovitusi lasteaia töö paremaks organiseerimiseks (õppevahendid, toitlustamine jne) ning aidata kaasa laste kasvukeskkonna parandamisse.

8.3. Kevad- ja suveperioodil lapsevanem toob lasteaeda abivahendit, mis kaitseb last sääse- ja teiste putukate hammustuste eest.

8.4. Ärge kartke pöörduda lasteaia logopeedi, õpetajate, liikumisõpetaja, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.

8.5. Probleemide, küsimuste ja arusaamatuste tekkimisel pöörduge rühmatöötajate poole.

8.6. Kui Te pole millegagi rahul, siis öelge seda avameelselt. Teid on valmis ära kuulama alati direktor, rühma meeskond, hoolekogu esindaja. Igale murele saab koos rahumeelselt leida lahenduse!

8.7. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile e-posti, kodulehe, Facebooki  ja teadete tahvli kaudu.

8.8. Iga rühma stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu tuntakse huvi.

8.9. Kõik isikud, kes ei ole Narva Lasteaia Potsataja töötajad, lapsevanemad ja meie asutuse lapsed, on võõrad. Võõrastel on keelatud olla lasteaias ja lasteaia territooriumil.

8.10. Võõrad inimesed (fotograafid, klounid jt) võivad osutada teenust lastevanematele või lasteasutuse juhtkonnale ainult kui lapsevanemad esitavad lasteaia direktorile avaldust palvega osutada seda teenust, järgneval juhtkonna loal ja lasteaia direktorile taotluse esitamisel, milles on kirjeldatud teenus, selle osutamise aeg ja koht ja selle inimese isikuandmed, kes teenust osutab (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, koduaadress, isikukood). Lapse kasvatamise õigused on mõlemal lapsevanemal võrdsed. Kui lapsevanemalt ei ole need õigused ära võetud, on temal õigus lapsele lasteaeda järele tulla.

8.11. Lasteaed korraldab lastele tasulisi ekskursioone muuseumitesse, raamatukogusse, ekskursioone, mis nõuavad bussiga väljasõitu, etenduste külastamist ja kutsub lasteaeda erinevaid teatreid. Tasulised üritused on vabatahtlikud. Juhul kui sõit on seotud lapsevanema poolt mingi lisateenuse eest maksmisega (pileti või sõidu hind), võib lapsevanem sellest keelduda, informeerides sellest õpetajat. Sel juhul tagatakse lapsele koht ja järelevalve teises rühmas ekskursiooni või ürituse ajaks. Laps võib ka lasteaeda hiljem tulla, kui kõik teised lapsed on juba ekskursioonilt või ürituselt tagasi tulnud.

 1. Lapsevanema kohustused

9.1. Lapse vastuvõtmisel lasteaeda peab lapsevanem informeerima lasteaeda (rühmaõpetajaid, vajaduse korral ka meditsiiniõde ja lasteaia direktorit), lapse eripäradest (toitumine, ümbrus, tervislik seisund, käitumishäired), mis nõuavad õpetaja pidevat tähelepanu. Isik, kes kasvatab last, peab eelnimetatud eripärade tekkimise korral otsima abi ning vajaduse korral ja õpetajate soovitusel tegema koostööd spetsialistidega (laste neuroloog, laste psühhiaater, psühholoog jt).

9.2. Lapsevanem peab hommikuti ja õhtuti lapse üle andma ja vastu võtma isiklikult või teeb seda pereliige või lapsele tuttav ja rühma töötajatele tutvustatud isik;

9.3. Kui laps haigestub lasteasutuses, lapsevanem on kohustatud tulema esimesel võimalusel lapsele järele direktori, tervishoiutöötaja või õpetaja esimesel teatamisel.

9.4. Õigeaegselt panna laps toitlustamisele ja õigel ajal teatada lapse toidult mahaarvestamisest. Panna toitlustamisele ja arvestada toidult maha tuleb eelneval tööpäeval hiljemalt kl.11.00.

9.5. Auto parkimisel jätab alati väravaesine vabaks lasteaia teenindava transpordi takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.. Lastevanematele on keelatud sissesõit lasteaia territooriumile.

9.6. Lapse puudumisel või puhkusele jäämisel rühmaõpetaja teatab vanemale arve summa kas e-posti teel või Viberi keskkonnas, mille vanem peab tasuma vastavalt kehtestatud korrale.

9.7. Õigeaegselt tasuda arve.

9.8. Täita lasteaias kehtestatud nõudmisi.

9.9. Looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;

9.10. Kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

9.11. Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud või lülitatud hääletu režiimile. Telefoniga rääkimine peo ajal on keelatud.

9.12. Lasteaia välisustel on fonolukud. Sisenemiseks lasteaeda tuleb vajutada rühma nimega uksekella. Helistades öelda lapse nime ja perekonnanime, kellele järgi tullakse. Sisenedes tuleb pühkida jalad ning öelda kõigile TERE, välja arvatud viiruste perioodil, kui lasteaia ruumidesse lapsevanemad ei sisene.

9.13. Lapsevanem seletab oma lapsele käitumisreegleid libedatel teedel õues ja jälgib oma lapse liikumise kiirust talveajal lasteaia maa-alal.

9.14. Talveajal sisenedes lasteaia majja lapsevanem pühib jalatsid ise erivaibal  ja jälgib, et tema laps ka pühiks jalad, et mitte libestuda lumel või vee peal pärast sulatud lund, mis jäi lasteasutuse ruumidesse peale  eelmiseid külastajaid.

9.15. Lapsevanematel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kõndida välisjalatsites lasteaia koridorides ja korpustes, mis asuvad lapse rühmast kaugemal.

9.16. Õpetaja vastutus lapse tervise ja heaolu eest lõpeb hetkel, millal lapsevanem tuli lapsele järgi. Kui lapsevanem lähenes tema lapse juurde rühmas või lasteaia territooriumil, siis vastutus lapse edaspidise seisundi eest on lapsevanemal kanda.

9.17. Lapsevanemad koos lastega lähevad lasteaiast õhtul KOHE ära , et õpetaja ei kalduks kõrvale jutuvestlustele lastevanematega ning võiks tõhusamalt hoida lapsi, kellele järgi lapsevanemad pole veel tulnud.

9.18. Vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud sulgema enda järel väravad, et tagada laste turvalisust.

9.19. Lapsevanem on kohustatud teatama rühmaõpetajaid juhtunust väljaspool lasteasutust, kui lapse kehal ja/või näol on nähtavad vigastused (haav, sinikad jt).

9.20. Lapsevanemad on kohustatud hoidma lasteaia vara nii lasteaia hoones kui ka lasteaia territooriumil. Lapsevanemad austavad lasteaia töötajate ja teiste vanemate tööd, kes tegelevad territooriumi heakorrastamisega ning iseenda eeskujul näitavad ja seletavad oma lastele, et ei tohi käia klumpidel, noppida lilli; puudutada, kõigutada ja lõhkuda kokku pandud kompositsioone.

 1. Lasteaia tasu

10.1. Lapsevanemad on kohustatud õigeaegselt tasuma lasteaia teenuste eest.

10.2. Lasteaeda lõpetavate laste vanemad on kohustatud täielikult välja maksma tasusid kõikide lasteaia teenuste eest. Vastasel juhul nõuetakse võlg sisse vastavalt seadusele, mis võib tunduvalt suurendada Teie kulusid.

10.3. Maksekviitungid saavad lapsevanemad rühmaõpetajatelt;

10.4. Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest;

10.5. Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu;

10.6. Toidupäeva maksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu vastavalt vajadusele;

10.7. Arved tuleb tasuda iga kuu 19. kuupäevaks vastavalt arvele;

10.8. Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 11.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Mitteteatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.

 1. Koostöö

11.1. Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru;

11.2. Kõik lasteaia töötajad töötavad Teie lapse heaks;

11.3. Muudatuste ja ettepanekute tekkimisel, palun pöörduge õpetaja või direktori poole;

11.4. Olete alati oodatud osalema lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.

 1. Lõpusätted

12.1. Kodukorra muutmine toimub vastavalt vajadusele.

12.2. Kodukorra muutmiseks ettepanekuid  saavad teha direktor, lastevanemad ja lasteaiatöötajad.

12.3. Kodukorra muudatused arutab läbi õppenõukogu ja hoolekogu.

12.4. Lasteaia kodukorda tutvustatakse lastevanemate koosolekul.

 

 

Lisa 1

 

 

Narva Lasteaia Potsataja direktor

…………………………………………….

Lapsevanema/ lapse seadusliku esindaja nimi ja perekonnanimi………………………………………………

Lapsevanema/ lapse seadusliku esindaja elukoht:…………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………

 

 

«……»…………….20……

 

AVALDUS

 

20…..-20……..õppeaastal palun lubada järgmistel alaealistel isikutel tulla mu lapsele järele (Ees-ja perekonnaimi, isikukood, rühma nimetus) ………………..……………………………………………………………….. lasteaeda, et lapse koju viia:

1……………………………………………………………………………… (Ees-ja perekonnanimi, isikukood,telefon)

2……………………………………………………………………………… (Ees-ja perekonnanimi, isikukood,telefon)

3………………………………………………………………………………. (Ees-ja perekonnanimi, isikukood,telefon)

Oma avaldusega ma kinnitan, et teadvustan ja täielikult vastutan oma lapse elu ja turvalisuse eest, mis on ettenähtud Eesti Vabariigi seadusandluses ning vabastan lasteaia personali vastutusest. Olen kohustatud eelnevalt tutvustama pedagoogidele eeltoodud isikuid, kellele usaldan ja kellega palun lubada mu lapsel lasteaiast lahkuda.

 

 

……………………………………

Avaldaja allkiri

………………..………….………………………………

Lasteaia direktori otsus, allkiri ja kuupäev

 

 

 

 

Lisa 2

Narva Lasteaia Potsataja kriisiolukorra lahendamise plaani kokkuvõte

 1. ANDMED LASTEAIA KOHTA

Narva Lasteaia Potsataja aadress: Tallinna mnt. 50, Narva, 21005; Soldina 16, Narva, 21003

Kabinettide võtmete asukoht: perenaise toas võtmestend medõe kabineti kõrval B-korpuse 1.korrusel.

Äkkrünnaku korral politseile edastatavate dokumentide asukoht: lasteaia direktori kabinet

Varjumishäire kirjeldus: katkendlik häiresignaal, 3 lühikest signaali.

Varjumishäiret saab anda: lasteaia juhtkond

Tulekahju häiresignaali kirjeldus: pidev häiresignaal

Häiresignaal evakueerumise algatamiseks: teistkordne häiresignaali käivitamine pärast reaalse ohu avastamist või kindlaks tegemist.

Turvaline kogunemiskoht evakuatsiooni korral: Narva Soldino Gümnaasiumi staadionil.

Alternatiivne kogunemiskoht sõltuvalt ilmastikuoludest, tuule suunast või õnnetuse

asukohast, kuhu lapsed viia või transportida asub: Narva Soldino Gümnaasium või Narva Lasteaed Potsataja Tallinna mnt 50 ja Soldina 16.

Laste nimekirjad asuvad: laste üldnimekiri lasteaia direktori ja õppealajuhataja kabinetis.

Laste rühma nimekirja võtab evakueerudes kaasa rühma õpetaja.

 

Kriisiolukorrana käsitatakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab lasteaias viibivate isikute elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju.

 

 1. LASTEAIA KRIISIMEESKOND

 

Nimi

(amet)

Telefon Asendajad

(amet)

Telefon
Irina Lanbert, direktor 5****235 Anne Helk, õppealajuhataja 5****235
Anne Helk, õppealajuhataja 5****126 Diana Reiman, majandusalajuhataja 5****126
Diana Reiman, majandusalajuhataja 5****510 Liudmila Koreshkova, tervishoiutöötaja 5****201
Ljudmila Dmitrijeva, majandusalajuhataja 5****690 Natalja Vaskovskaja, tervishoiutöötaja 5****116

*kriisimeeskonna telefoninumbrid on olemas asutuse töötajatel telefonis, lasteaia infostentidel ja igas rühmas.

 

TÄHTSAD NUMBRID

Hädaabi 112
Narva Sotsiaalabiameti lastekaitsespetsialist Jekaterina Tihhomirova, 3569437
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna Haridusteenistuse peaspetsialist Irina Panfilova, 3599219
Ida-Päästekeskus 3391900

 

 1. KRIISIMEESKONNA TEGUTSEMINE HÄDAOLUKORRAS

3.1. Hädaolukorras tegutsemise üldpõhimõtted

 1. Selgita millise hädaolukorraga on tegemist (tegutsemise põhimõtted on erinevates hädaolukordades erinevad).
 1. Päästa vahetus ohus olijad! Jaga järgnevad ülesanded, kui abistajaid on rohkem!
 2. Vastavalt hädaolukorrale teavita sellest teisi, vältimaks nende ohtu sattumist.
 3. Vajadusel anna elupäästvat esmaabi.
 4. Helista hädaabinumbril 112.

3.2 Helistades 112 räägi:

 1. Mis on juhtunud?
 2. Kus? Täpne aadress või lasteaia nimi!
 3. Kas keegi on viga saanud?
 4. Oma nimi ja telefoninumber (et sulle saaks tagasi helistada)
 5. Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt!
 6. Ära katkesta ise kõnet!

3.3 Info liikumine hädaolukorras

 1. Lasteaia töötajad teavitavad hädaolukorrast Svetlana Astahhovat, direktor, telefon +3725****235, tema puudumisel asendab teda õppealajuhataja Anne Helk, õppealajuhataja puudumisel asendab teda majandusjuhataja Diana Reiman, majandusjuhataja puudumisel tervishoiutöötaja Liudmila Koreshkova.
 2. Info liikumise skeem ja teavitamise vahend kriisimeeskonnas hädaolukorra puhul:
 • Teavitamise viis – suuliselt või telefoni teel
 • Skeem: direktor – kriisimeeskond – töötajad/vanemad
 1. Lasteaia töötajatele edastatakse hädaolukorras vajalik info, näiteks info lasteaia sulgemise, erakorralise info kogunemise kohta suuliselt, telefoniteel ja Viberi keskkonnas
 2. Lapsevanematele/hooldajatele edastatakse hädaolukorras vajalik info rühmaõpetajatelt telefoniteel ja Viberi keskkonnas.

 

 1. LASTEAIA PERSONALI ÜLESANDED HÄDAOLUKORRAS

4.1. Õnnetus lasteaias  või õppekäigul

 1. Anna esmaabi.
 2. Vajadusel kutsu kiirabi.
 3. Eralda kannatanu teistest lastest.
 4. Kui õnnetus on tõsine, teavita kohe direktorit (või tema asendajat) ning järgi tema korraldusi.
 5. Fikseeri kellaaeg.

Õnnetuse järgselt

 1. Jälgi, kas juhtunu oli laste jaoks traumeeriv.

7. Valadusel käsitle teemat – räägi kogu rühmaga või õnnetusega kokku puutunud lastega individuaalselt.

 1. Õnnetuse käsitlemiseks kasuta vaadusel spetsialistde abi.
 2. Jälgi, kas on märke sellest, et juhtunu polnud õnnetus, vaid kiusamise tagajärg – tegele problemiga koheselt.
 3. Tuvasta, kas õnnetuses oli keegi süüdi või tunneb ennast süüdi olevat – aita lapsel leida võimalus süütundest vabandada või paku vajadusel tuge, et ta ei jääks süüd kandma.
 4. Pane tähele, kas õnnetus põhjustas konflikti laste vahel-aita konflikti lahendada.

 

4.2.Tulekahju

 1. Kontrolli häire õigsust, hinda ohtu.
 2. Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesanded kui abistajaid on rohkem
 3. Helista 112.
 4. Teavita juhtkonda ja tegutse vastavalt juhendile.
 5. Võimalusel kasuta tulekustutusvahendit. Lokaliseeri tulekahju levik, sulge uksed, aknad, ventilatsiooni-ja õhutusaugud. Ära riski elu ja tervisega, kui näed, et tuli levib kiiresti.
 6. Evakueeri lapsi ruumist õue ja staadionile, võttes kaasa rühma päevikut.
 7. Edasi tegutse vastavalt direktori või päästemeeskonna korraldustele.

 

4.3. Äkkrünnak

Rünnakut avastades võimalusel varju lapsi ja enda. Kui ei saa varjuda, põgene viivitamatult . Võimalusel teavita direktorit või neid, kes saaks häiret anda. Lülita telefon hääletule režiimile, võimalusel helista politseisse 112, anna teada asukoht ja varjujate olukorrast ning järgi politsei korraldusi.

 

4.3.1. Äkkrünnak lasteaia hoones

 1. Avastades rünnakut, vii lapsed ohutusse kohta, et varjuda.
 2. Kui varjuda ei saa, siis lukusta uks. Ust ei tohi olla võimalik väljast avada.
 3. Tõmba rulood akende ette, eemaldu lastega ustest ja akendest ning püsige vaikselt.

4.Ohu suunda arvestades kogune lastega ukse ja/akna poolt kõige varjatumasse nurka.

 1. Ole vaikselt ja püsi madalal
 2. Varju laudade ja toolide, riiulite taha.
 3. Jää ootama politsei saabumist

NB! Ust tohib avada ainult siis, kui oled kindel, et avamist palub politsei või lasteaia juhtkond

 

NB! Kui rünnakuga kaasneb süütamine või plahvatus ja käivitub evakuatsioonihäire, pead sina ise ohumärkide põhjal otsustama, kas turvalisem on varjuda või evakueeruda.

 

4.3.2. Äkkrünnakul evakueerimise strateegia:

1.Jää rahulikuks ja teata lastele, et lasteaias on oht.

 1. Evakueerumisel võta kaasa rühma päevikut (selles on laste nimekiri ja vanemate kontaktid).
 2. Evakueeri koos lastega, liikudes kindlaks määratud evakuatsiooniteed. Ohtu märgates liigu kiiresti ohust eemale, kasuta mõnda muud teed.
 3. Kasuta võimalikult varjatud teid.
 4. Kui sa liikusid mujale, edasta sama teave, endi asukoht ja olukord numbrile 112.
 5. Püüa jõuda kogunemiskohta .

 

4.4. Pommiähvardus

1.Teata 112 ja juhtkonda.

 1. Mitte puutuda kahtlaseid pakke ja esemeid.
 2. Kriisigrupiliikmed organiseerivad laste ja töötajate evakueerimist.
 3. Personal tegutseb vastavalt evakuatsiooniplaanile.

 

4.5. Lapserööv

4.5.1.Kui lasteaias on toime pandud lapserööv:

1.Võta viivitamatult ühendust politseiga numbril 112.

2.Teavita juhtunust lasteaia juhtkonda.

3.Volitatud isik kriisimeeskonnast võtab ühendust lapsevanemaga, kelle juures laps ametlikult elab ja täpsustab olukorda.

 

4.5.2. Kui lapsevanem pöördub lasteaeda kahtlusega, et tema laps võidakse röövida

Kuula, kui tegemist on peresisese teemaga, palu lapsevanemal ühendust võtta kohaliku lastekaitsespetsialistiga. Kui tegemist on perevälise ähvardusega, palu lapsevanemal ühendust võtta politseiga.

 

4.6. Lapse kadumine

 1. Hinda olukorra ohtlikkust.
 2. Uuri teistelt lastelt, millal ja kus kadunud last viimati nähti.
 3. Jää lapsed teise täiskasvanu järelevalve all ja alusta kohe lapse otsimist lähiümbrusest.
 4. Juhul, kui laps ei ole leitud viie minuti jooksul pärast otsingu algust, informeeri lasteaia juhtkonda.
 5. Täpsusta juhtkonnale, milline oli kadunud lapse riietus.
 6. Lasteaia juhtkond organiseerib lapse otsimise lasteaia lähiümbruses, informeerib juhtunust lapse vanemaid ja teavitab politseid numbril 110 või 112.
 7. Kui kadunud laps leitakse, lasteaia juhtkond informeeri kõiki osapooli.

 

4.7. Lapse surm lasteaias

 1. Teavita direktorit.
 2. Direktor kinnitab info.
 3. Direktor ja rühmaõpetaja otsustavad, kes võtab ühendust lapse perekonnaga, et avaldada kaastunnet ja läbi arutada lasteaiapoolne abi..
 4. Direktori tevitab lasteaia töötajaid.
 5. Lipp lastakse poolde masti.

 

4.8 Töötaja surm lasteaias

 1. Teavita koheselt direktorit.
 2. Direktor kinnitab info ja tevitab lasteaia töötajaid.
 3. Direktor teavitab töötaja lähedasi.
 4. Kriisigrupp organiseerib leinaabi.
 5. Õppealajuhataja räägib juhtunust selle rühma lastele, kelle töötaja lahkunud oli.
 6. Lipp lastakse poolde masti.

 

4.9.Lapsevanema surm lasteaias

 1. Teavita direktorit.
 2. Direktor kinnitab info.
 3. Direktor võtab ühendust lapse teise pereliikmega, palub tulla lasteaeda, et see teine pereliige lapse lähendastest räägiks juhtunust lapsele.
 4. Laps ei jäeta mitte mingil juhul üksi.
 5. Rühmaõpetaja aitab lapsel võimalikult kiiresti tavaelu rutiini tagasi pöörduda.

 

4.10. Füüsiline vägivald

 1. Märka muutusi lapse käitumises ja trauma jälgi tema kehal.
 2. Julgusta last rääkima.
 3. Selgita välja konflikti põhjused ja peamised vägivallatsejad.
 4. Tee koostööd lapsevanematega.
 5. Käsitle juhtumit vastavalt olukorrale mõlema osapoolega eraldi.
 6. Kutsu vägivallatseja vanemad vestlusele.
 7. Võimalusel suuna nii vägivallatseja kui ka kannatanu psühholoogi juurde.

 

4.11. Vägivaldne või joobes täiskasvanu lasteaias

 1. Püüa sissetungijat rahustada.
 2. Vajadusel kutsu abi
 3. Vajadusel helista 112.
 4. Teavita direktorit või õpetajat.
 5. Takista võimalusel selle isiku  liikumist majas, et tagada laste ja teiste töötajate turvalisus.
 6. Kui isik muutub agressiivseks, liigu teise ruumi või sulgu koos lastega ruumi.
 7. Kui see isik on mingi lapse vanem, helista ise või palu teist töötajat helistada lapse treisele vanemale, et teda informeerida ja paluda tulla lapsele järele.

 

Lisa 3

Narva Lasteaia Potsataja õues käitumise reeglid

 1. Reeglid on täitmiseks Narva Lasteaia Potsataja kõikidele lastele, töötajatele ja lastevanematele.
 2. Lasteaia maa-ala on kasutamiseks kõikidele lasteaias käivatele lastele.
 3. Rühma jalutuskäigu alal laste eest vastutavad rühma töötajad.
 4. Laste eest lasteaia territooriumil vastutab kogu õues viibiv personal.
 5. Jalutuskäigu jooksul lasterühmaga on õues kaks täiskasvanut korraga.
 6. Enne õueminekut selgitab õpetaja lastele õues käitumise reegleid ja mänguelementide kasutamise reegleid, mis asuvad rühmade jalutuskäikude aladel ja lasteaia mänguväljakul.
 7. Lasteaia töötajad peavad jälgima oma rühma lapsi jälutuskäigu ajal.
 8. Lasteaia töötajad ei kasuta oma mobiiltelefoni isiklike põhjustel ilma vajaduseta lastega õues viibimise ajaks.
 9. Lasteaia töötajad peavad looma lastele turvalist ja ohutu viibimist lasteaia maa-alal.
 10. Teise rühma töötaja võib kutsuda vajadusel teiste rühmade lapsi korrale.
 11. Iga täsikasvanu märkab ja peatab vajadusel iga lapse ohtliku tegevuse või käitumise.
 12. Lasteaia töötajad vastutavad lasteaia hoone ja õueala korrashoiu ja puhtuse eest, kaasates lapsi ja lapsevanemaid.
 13. Rühmatöötaja innustab lapsi õues mängida ja sportida ning ise korraldab ja viib läbi jalutuskäigul ühismänge.
 14. Töötajad jälgivad, et lapsed:
 • ei roni mänguelementidel lahtiste salli ja kaelapaeltega;
 • ei söö õuealal kasvavate taimede ja puude vilju, lilli ja seeni;
 • hoiavad lasteaia maa-alal kasvavaid puid ja taimi;
 • kiiguvad ainult istudes;
 • liivaga mängivad liivakastides ja ei viska liivaga teineteist;
 • joonistavad kriidiga ainult asfaldil;
 • ei lahku üksi lasteaia maa-alalt.
 1. Pärast jälutuskäiku korjavad lapsed koos rühma töötajaga peale mängimist ja sportimist kõik mänguasjad kokku, töötajad korrastavad liivakastid ja lähevad lasteaia hoonesse.
 2. Lasteaia õues jalutuskäigul on keelatud kasutada jalgrattaid ja tõukerattaid isegi kiivri ja kaitsevahendite kasutamisega, sest see ei ole turvaline kui korraga on õues palju lapsi.
 3. Lasteaia personal jälgib, et laste õues viibimise ajaks kõik jalgväravad ja piirdeaed oleksid kinni turvalisuse tagamiseks.
 4. Lasteaia õuealal avastatud puuduse või lõhutud detaili puhul tuleb sellest koheselt informeerida juhtkonda.
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты