Õppekava | Lasteaed POTSATAJA

Õppekava

 • TURVALISUS
  Tagada turvaline koht koos mängimiseks: luua võimalused uurimiseks, katsetamiseks, enesearendamiseks, teha vigu ja neid parandada, väljendada tundeid, saavutada tunnustust.
 • INTEGREERITUS
  Võimaldada õppida mitmete mooduste kaudu: mängimine, näitlemine, ehitamine, lugemine, kirjutamine, katsetamine, kunst jpt.
 • JÄRJEPIDEVUS
  Õppetegevuses kasutada põhimõtet kergemalt raskemale, lähemalt kaugemale.
 • ÜHISTÖÖ
  Õppimine on vastastikune aktiivne protsess lapse ja täiskasvanu vahel, teiste laste ja keskkonna vahel, millega lapsed kokku puutuvad.
 • INDIVIDUAALSUS
  Kõik pakutav olgu lastele eakohaline, huvitav, loovust arendav. Lapsel on õigus erineda teistest.
 • ENESEVÄLJENDAMINE
  Loovmõtlemise arendamine ja eneseväljendamise soodustamine

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE POTSATAJA EESMÄGRID

Põhiline eesmärk: saata kooli laps lasteaiast füüsiliselt tervena, emotsionaalselt ettevalmistatuna, intelektuaalselt arendatuna. Aidata lapsel kasvada nii, et tulevikus ta õpiks edukalt koolis ja tuleks toime eluga
„IGA LAPSELE ISIKLIK ARENG JA EMOTSIONAALNE HEAOLU“

Narva Koolieelne lasteasutus Potsataja on kodune ja turvaline lasteaed, mille kollektiiv teeb kõik endastoleneva, et olla igale perekonnale toeks lapse õpetamisel, päevahoiul ning kooliks ettevalmistamisel.
Meie lasteaed süvendab lapse enesekindlust ja arvestab tema individuaalsust.
Pääsuke lasteaiast leiab laps endale palju sõpru ja toredaid mängukaaslasi ning igapäevase hea tuju!

Koolieelsete laste hooldamine ja koolieelse alushariduse omandamine.

Soodustab lapse kui isiksuse kujunemist üldinimlike väärtuste alusel, kes on võimelised aktiivseks eluks, tööks ja loominguks.

Pakub tuge lapse perekonnale õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.

Soodustab laste ja nende vanemate, lasteaiatöötajate integreerimist Eesti ühiskonda.

Kaitsta ja tugevdada laste tervist, täiustada nende füüsilist arengut.

 

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE TEGEVUSE PÕHISUUNAD

1. Luua tingimused laste tervise kaitseks ja tugevdamiseks.

Koolieelses lasteasutuses korraldatakse süstemaatiliselt tööd laste tervise kaitseks ja tugevdamiseks: õpetajate ja meditsiiniliste töötajate töö on seotud ja koordineeritud.

Laste tervise kaitse ja tugevdamise töö on koordineeritud laste füüsilise arengu programmiga.

2. Tingimuste loomine laste ja täiskasvanute emotsionaalseks heaoluks.

Töötajad on laste suhtes tähelepanelikud ja vastutulelikud, käituvad lugupidavalt iga lapsega. Suhted töötajate vahel põhinevad koostööl ja üksteise mõistmisel.

3. Tingimuste loomine laste arendamiseks.

Õpetajad viivad läbi tööd laste füüsise, intellektuaalsuse, kunstiesteetilisuse, sotsiaal-emotsionaalsuse arendamiseks, tagades hooleasluste kompleksse arengu.

Oma tegevuses tuginevad õpetajad laste aktiivsusele, kaasavad neid ühisesse tegevusse ja ergutavad individuaalsete ülesannete täitmisele, vältides seejuures selle tegevuse pealesurumist.

4. Ettevalmistamine koolieluks.

Laste õpetamine toimub koolieelsete laste spetsiifiliste tegevuste pöhjal (mängud, muusikaline ja teatraalne tegevus jm.)

Lasteaia õpetajad teevad koostööd koolide õpetajatega, teevad ühtseid pingutusi laste edukaks adapteerumiseks koolis: arutavad koos individuaalseid iseärasusi ja võimalikke probleeme üksikute laste arengus.

Koolieelse lasteasutuse põhiline ülesanne on luua asutus, kus töö on üles ehitatud iga lapse iseärasusi ja võimalusi arvestades. Lasteasutuses realiseeritakse areneva õpetamise põhimõtet. Selleks töötatakse välja laste tegevuse korraldamise diferentseeritud vormid.
KOOLIEELSE LASTEASUTUSE TÖÖVIISID

 • vaatlus
 • vestlus, jutustamine
 • õppemängud
 • õppekäigud
 • katsed, uurimised
 • iseseisev töö
 • rühmatöö
 • lavastusmängud
 • tantsimine, laulmine, käelised tegevused, liikumine
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты